WYKŁAD „Sztuka post-internetu”

W najbliższy poniedziałek 5 czerwca 2017, razem ze studentami I roku lic. gościć będziemy malarkę i doktorantkę Uniwersytetu Artystycznego, Panią mgr Małgorzatę Myślińską, która w ramach zajęć dra Łukasza Czajki z Filozofii współczesnej wygłosi wykład gościnny o współczesnej filozofii sztuki.

Tytuł wykładu: Sztuka post-internetu.
Spotkanie odbędzie się w sali I, godz. 13.15-14.45.

Wykład mgr Myśliwskiej ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich!

ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ! / DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!

ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ!
Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski na UAM prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program Intercultural Communication to wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom
ODKRYWAĆ, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji
ROZUMIEĆ, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie
ROZWIJAĆ kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym

Dołącz do nas!
Szczegółowe informacje o rekrutacji pod adresem: http://culture.home.amu.edu.pl

DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!
INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:
DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.
UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.
DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Join our INTERCULTURAL COMMUNICATION Programme because
FUTURE IS INTERCULTURAL!

Find more information about recruitment at: http://culture.home.amu.edu.pl

Teatr i historia. Od Lessinga do Lessiga – wykład otwarty

Zapraszamy na kolejne Seminarium Instytutu Kulturoznawstwa, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 o godz. 10.30 w sali I bud. AB.

Wykład „Teatr i historia. Od Lessinga do Lessiga” wygłosi Prof. Małgorzata Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego.

W obszarze nowożytnych praktyk teatralnych „wystawianie historii” zawsze znajdowało się w ich głównym nurcie rozwojowym i często służyło do redefinicji społecznych zobowiązań teatru. Współcześnie, w perspektywie odchodzenia od standaryzacji i uniwersalizacji wizji przeszłości na rzecz nowych dyskursów historycznych, teatralizacja historii podejmowana jest zarówno w teatrach instytucjonalnych, jak i w performatywnych działaniach społecznych. W moim wystąpieniu chciałabym się przyjrzeć zmianom paradygmatu myślenia o historii
w teatrze oraz strategiom i technikom wykorzystywanym przez twórców w minionych stuleciach. Na kilku wybranych dawnych dramatach, począwszy Gottholda Ephraima Lessinga, oraz przykładach przedstawień teatralnych współczesnych twórców i działań typu Living History, wykorzystujących format historiografii R/W wywiedziony z koncepcji kultury Lawrence’a Lessiga, chciałabym się przyjrzeć procesowi przechodzenia od ukazywania historii w teatrze w celu moralnego doskonalenia człowieka do sceny jako miejsca rozliczeń z historią, przezwyciężania wykluczenia z przeszłości czy przywracania pamięci o wypartych z niej zdarzeniach.

Małgorzata Leyko, prof. dr hab., pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ, zajmuje się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi oraz teoriami teatralnymi od początku XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała autorskie opracowanie Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy (Łódź 2002), Teatr w krainie utopii (2012) oraz liczne artykuły i rozprawy.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Jednocześnie informujemy, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/490/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016r. poz. 3069).

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca każdego roku. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uchwała i Dokumenty

STYPENDIA SANTANDER UNIVERSIDADES

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet otrzymał z Santander Universidades środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Termin składania wniosków 31 maja.  >> Więcej

Wykład – Ryszard Nycz: Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji

Zapraszamy na kolejne otwarte Seminarium Instytutu Kulturoznawstwa. Naszym Gościem będzie Prof. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji”

22 maja 2017 r., godz. 11.30 sala I, bud. AB, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Wykład będzie próbą scharakteryzowania głównych nurtów nowej humanistyki na świecie (humanistyki cyfrowej, zaangażowanej, kognitywnej, posthumanistyki oraz badań opartych na sztuce), jak też ważniejszych sporów i nieporozumień, jakie wokół niej narosły w polskiej humanistyce w ostatnim dziesięcioleciu.

Ryszard Nycz – literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prof. IBL PAN. Autor ok 200 publikacji; ostatnia książka Poetyka doświadczenia: teoria – nowoczesność a literatura (2012). Promotor 21 doktoratów. Red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie”, przew. kom. red. serii „Horyzonty Nowoczesności” oraz „Nowa Humanistyka”, współred. serii „Modernizm w Polsce” oraz „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History”. Czł. rzeczyw. PAN, czł. koresp. PAU, czł. KNoL i KNoK PAN, doktor h.c. (UO).