„Kinowe uniwersum superbohaterów” – spotkanie z autorem

9 października, godz. 18.30 / BOOKOWSKI (CK Zamek w Poznaniu)

Prowadzenie: Marcin Adamczak, Jakub Walczyk

„Kinowe uniwersum superbohaterów” to pierwsza w Polsce książka w całości poświęcona analizie współczesnego filmu komiksowego. To również pozycja, która – zdaniem recenzenta książki, Jerzego Szyłaka – zainteresować powinna studentów oraz wykładowców kierunków kulturoznawczych i medioznawczych, stanowiąc wyczerpujący opis jednego z najważniejszych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej. W trakcie spotkania autorskiego będzie można nie tylko usłyszeć o źródłach sukcesów kinowych adaptacji komiksów Marvela czy DC, ale też dowiedzieć się w jakim kierunku ewoluuje ten nurt współczesnej kinematografii.

Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2017/2018:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 2 listopada 2017 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 2 listopada 2017 r. do 18 lutego
2018 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu
USOSweb.
1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2017/2018:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 19 marca 2018 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 19 marca 2018 r. do 30 czerwca
2018 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu
USOSweb.
2) Logowanie na Szkolenie BHP:
1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak
logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu
USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje
po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

Szkolenie BHP_info_2017_2018

Uwaga! Test z języków obcych dla studentów I roku (LIC + SUM)

W dniu 9 października 2017 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące
z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wszyscy studenci I roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani
są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi,
który rozpoczną od drugiego semestru studiów.
Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących
na poszczególnych wydziałach.
Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
– języka angielskiego,
– języka francuskiego,
– języka hiszpańskiego,
– języka niemieckiego,
– języka rosyjskiego,
– języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.
Logowanie do testów diagnozujących:
1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;
2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób
jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło
do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język,
a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.
Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:
Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad
słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są
testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie
diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do
najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po
zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje
o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia
w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.
UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.
Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi
językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do
odpowiednich grup według kompetencji językowych.

Test diagnozujący_informacja_2017_2018

e-angielski_informacja_2017_2018-1

 

 

I ROK – inauguracja roku

Prorektor ds. studenckich serdecznie zaprasza na uroczystość, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 9.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1

Program uroczystości:

  1. Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora ds. studenckich.
  2. Ślubowanie studentów I roku.
  3. Wykład prof. dr. hab. Henryka Koroniaka pt. Czy żyjemy w uporządkowanym świecie?
  4. Przemówienie Dominika Wysockiego, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
  5. Gaudeamus.

Po uroczystości odbędą się spotkania wydziałowe. Harmonogram spotkań wydziałowych znajduje się w załączniku.

Prezent powitalny dla I roku

Dla Studentów I roku kulturoznawstwa, zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich już drukuje się specjalny prezent powitalny.
Do noszenia skryptów, notatek, książek, drugiego śniadania i czego tylko studencka dusza i ciało zapragnie, bawełniane
eko-torby, które zostaną wręczone w naszym Instytucie 29 września 2017 podczas inauguracji roku akademickiego 2017/18.

DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!

INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:
DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.
UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.
DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Join our INTERCULTURAL COMMUNICATION Programme because
FUTURE IS INTERCULTURAL!

Bauman w Poznaniu – debata

18 września, godz. 18.00 / Teatr Polski w Poznaniu, Duża Scena

Organizatorzy: Teatr Polski w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa UAM
Koncepcja debaty: prof. Anna Zeidler-Janiszewska
Prowadzenie: Michał Merczyński
Udział biorą: prof. Aleksandra Jasińska-Kania, prof. Roman Kubicki, prof. Piotr C. Kowalski

Debata będzie ilustrowana prezentacją materiałów wizualnych.

Podczas III Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego odbędzie się sesja plenarna, której głównym tematem stanie się wpływ koncepcji Baumana na polskie badania kulturoznawcze. Wcześniej jednak zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji właśnie na temat osobistych więzi, które łączyły Profesora z poznańskim środowiskiem akademickim i twórczym.

Z naszym miastem Zygmunt Bauman związany był oczywiście biograficznie – to w pierwszym rzędzie przedwojenny Poznań jego dzieciństwa. To jednak również – już po 1989 rok – miejsce, do którego wracał niezwykle chętnie.

W połowie lat 90., w okresie, kiedy dyskusje nad warunkami ponowoczesnego życia w Polsce intensyfikowały się, w Poznaniu i Puszczykowie odbyły się niezwykle ważne seminaria z udziałem Zygmunta Baumana. Ich efektem stały się m. in. dwa tomy rozmów: „Trudna ponowoczesność” oraz „Horyzonty ponowoczesności”. Seminaria te i publikacje (prócz wcześniejszych spotkań w warszawskim Instytucie Kultury i ich zapisów w „Kulturze współczesnej”) do pewnego stopnia usankcjonowały powrót Profesora do aktywnej współpracy naukowej ze swymi koleżankami i kolegami z Polsce. Bez wątpienia przysłużyły się popularyzacji myśli baumanowskiej w polskim środowisku humanistycznym. Już niebawem Bauman stanie się przecież jednym z najbardziej inspirujących oraz najczęściej komentowanych filozofów nowoczesności oraz obserwatorów przemian społecznych i kulturowych końca wieku. Spotkania te jednak zaowocowały nie tylko spektakularną karierą myśli Baumana, ale także licznymi kontaktami osobistymi – nieformalna atmosfera puszczykowskich rozmów, jak przypominała Anna Zidler-Janiszewska, spowodowała, iż „po powrocie do Leeds sieć korespondencji Zygmunta znacznie się rozrosła”[1]. Od tej, pierwszej wizyty związki Profesora z Poznaniem odnowiły się i ożywiły. Zeidler-Janiszewska tak wspomina te spotkania:

„Już w pierwszym dniu pobytu odwiedził różne miejsca swojego dzieciństwa – Jeżyce, gdzie mieszkał i chodził do szkoły, Stary Rynek i ulicę Wroniecką, gdzie ojciec miał sklep, most, z którego zrozpaczony po finansowym krachu ojciec skoczył do Warty… Spotkał się też wówczas po raz pierwszy po wojnie ze swoim dobrze zapamiętanym kolegą szkolnym, stryjem (…) Zbyszka Melosika; stryj ów przychodził później na różne poznańskie odczyty i spotkania Zygmunta (gdy starsi panowie mogli siedzieć obok siebie, trzymali się zazwyczaj za ręce). (…) Pretekstem był zawsze jakiś wykład, konferencja lub promocja książki (Zygmunta bądź Janiny) połączone ze spotkaniami prywatnymi. Odbywały się one w gościnnym domu Anny i Wojciecha Jamroziaków, u Romana Kubickiego, w mieszkaniach i pracowniach poznańskich artystów: Antoniego Zydronia i Piotra C. Kowalskiego (ich obrazy goście zabierali do Leeds)”.

Wywiady z Baumanem, wspólne projekty publikacyjne stawały się także pretekstem do odwiedzin w domu Baumanów:

„Pierwszy raz pojechaliśmy z Romanem Kubickim do Leeds w czerwcu 1995 roku. Zygmunt i Jasia czuli się za nas odpowiedzialni jak za dzieci – karmili (niezwykle obficie), poili, wozili po okolicach, prowadzili do muzeów; tylko raz czy dwa bardzo niechętnie pozwolili nam samodzielnie wybrać się do centrum”.

Dwie ostatnie, niezwykle ważne wizyty Profesora w Poznaniu odbyły się w 2012 i 2013 roku: pierwsza przy okazji nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Artystyczny, druga w związku z wykładem, który wygłosił podczas MFT „Malta”.

O osobiste wspomnienia o intelektualiście i człowieku, który chętnie wchodził w naukowy dialog, dzielił się swoimi obserwacjami i przemyśleniami nie tylko w książkach, ale także podczas rozmów prywantych, w korespondencji, w wywiadach – poprosiliśmy przyjaciół Profesora.

/Cytaty pochodzą z tekstu Anny Zeidler-Janiszewskiej „Poznańskie powinowactwa Zygmunta Baumana”, opublikowanego w: „Studia socjologiczne”, nr 1/2017 (224)./

Wejściówka w cenie 1 zł do odbioru w kasie teatru.

Kontakt:

Tel 61 852 05 41; 61 852 56 28;
E-mail rezerwacja@teatr-polski.pl

Wystawa książek podsumowująca 40 lat Instytutu Kulturoznawstwa

Zapraszamy na otwarcie wystawy 22 września 2017 r. o godz. 13.15. Czas wystawy: 4 września do 5 października 2017r.
Projekt towarzyszy III Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i konferencji pt.: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Na wystawie podsumowującej 40 lat działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM prezentowane są wybrane publikacje stanowiące dorobek jego pracowników. Kryterium tej selekcji było pokazanie szerokiego spektrum zainteresowań badawczych, podejmowanych tematów oraz stałych wysiłków mierzenia się z wyzwaniami dla badaczy kultury ze strony filozofii i innych nauk oraz samej rzeczywistości kultury. Poza tym, na wystawie są przywołane we wspomnieniach postacie odeszłych już twórców i pracowników Instytutu, wciąż jednak obecnych dzięki swoim dokonaniom.

Noc Naukowców – Noc Dreszczowców / 29 września

Lubicie się bać, czuć dreszcze od stóp do głów, kurczowo zaciskać pięści w oczekiwaniu na finał akcji?
A może marzycie, by okiełznać strach i złapać potwora? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi: TAK, to dobrze trafiliście! Wydział Nauk Społecznych UAM proponuje Wam pełne emocji „sesje treningowe ”, w trakcie których zmierzycie się z różnymi strachami.
Już 29 września 2017 roku podczas Nocy Naukowców – Nocy Dreszczowców wszyscy spragnieni wiedzy i głodni mocnych wrażeń będą mogli wziąć udział w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych i debatach, podczas których poruszymy same groźne tematy.
Zaczniemy o godz. 16:00 od degustacji aromatycznej kawy, doprawionej wielozmysłowymi doświadczeniami życia codziennego: Posmakuj kulturę. Wielozmysłowe doświadczanie świata.

Rozgrzani czarną ambrozją przejdziemy do strasznych wątków:
1. Media i latające stoliki – jak sfotografować ducha? [17:00-17:45]
Skupimy się na fotografii spirytystycznej w XIX-wiecznej i współczesnej kulturze popularnej. Odkryjemy świat medium, transu i zjawisk paranormalnych.
2 . Co musisz wiedzieć o nauce, żeby przestać się bać? [17:00-17:45]
Skąd biorą się ruchy kwestionujące najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne, dlaczego pojawiają się antyszczepionkowcy, ludzie bojący się smug kondensacyjnych na niebie czy GMO? Nauka to przecież nie taki diabeł straszny…(?)
3. Jak i czym straszą fotografie? [18:00-18:45]
Pokażemy sceny budzące bojaźń i drżenie. Odpychające, ale i magnetyczne. Powiemy jak działają mechanizmy powstawania emocji strachu i jakie są ich kulturowe konsekwencje.
4. Czy boisz się robotów? [18:00-18:45]
Czy te mechaniczne urządzenia mogą myśleć? Dlaczego coraz częściej traktujemy je jak żywe organizmy? Może warto przyjrzeć się, posłuchać niektórych robotów i zakończyć to wszystko eksperymentem filozoficznym…?
5. Zwłoki, które przyszły na obiad i inne opowieści, czyli horror w komiksie [19:00-19:45]
Spotkanie warsztatowe o klasycznych i współczesnych odmianach graficznych horroru. Pozwolimy uczestnikom na kontakt z bohaterami niekoniecznie z naszej bajki. Niestety Superman, Batman i Wonder Woman nie pojawią się na sali…
6. Obcy kontra Predator – konflikt natury i kultury na przykładzie pojedynku kosmicznych potworów [19:00-19:45]
Debata, podczas której zmierzą się dwa różne stanowiska: Obcy reprezentujący żywioł i pierwotne instynkty oraz Predator – strażnik kultury i cywilizacji. Który z nich wróci z pojedynku z tarczą?
7. Humor w retro horrorze [20:00-20:45]
Spotkanie warsztatowe poświęcone mechanizmom tworzenia horroru, jego klasycznym formom i narracji. Zapraszamy nieustraszonych pogromców wampirów i nie tylko!
8. Muzyka grozy. Trochę straszno, trochę śmieszno [21:00-21:45]
Kompozytorzy i wykonawcy, chcąc dostarczyć odbiorcom dreszczyku emocji, sięgają do stylistyki horrorów. Czy zawsze „noc żywych trupów” w teledysku jest najlepszym rozwiązaniem?

Podejmijcie zatem wyzwanie!
Stawcie czoła przerażającym zagadnieniom na Kampusie Ogrody w siedzibie WNS-u przy ul. Szamarzewskiego 89 w budynku E.

Czekamy na Was! Do odważnych świat należy!

Żegnamy prof. Annę Zeidler-Janiszewską

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej serdecznej Koleżanki, współtwórczyni poznańskiego kulturoznawstwa, prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej.
Wszystkim Najbliższym składamy wyrazu współczucia – koleżanki i koledzy z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.