dr P. Juskowiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 24-26.04

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE NA KULTUROZNAWSTWIE

REKRUTACJA TWA!ZASADY REKRUTACJI

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Limit miejsc: 80

KULTUROZNAWSTWO | KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA | RELIGIOZNAWSTWO

Program modułowy kierunku „Kulturoznawstwo”

Poznańskie Kulturoznawstwo należy najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. Czterdziestoletnia tradycja badań interdyscyplinarnych potwierdza jakość, współpraca z instytucjami kultury, grono Absolwentów pracujące w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kulturoznawstwo II stopnia to nowoczesne modułowe studia dające szerokie spektrum możliwości uczestnictwa, badania i krytyki kultury.

MODUŁ TEORIA I HISTORIA KULTURY

To moduł sięgający najgłębiej to tradycji Poznańskiego Kulturoznawstwa. Adresowany jest dla tych osób, które zafascynowane są dyskursem humanistycznym i jego współczesnymi odmianami. Pozwala zrozumieć dynamikę współczesnej kultury i jej aktualne konteksty. Interdyscyplinarność modułu opiera się na zagadnieniach z zakresu antropologii, psychologii, historii kultury i muzyki. Daje narzędzia dla ujmowania kultury współczesności w nowych
i szerokich horyzontach odwołując się do jej tradycyjnych i historycznych kontekstów. Jest punktem wyjścia dla rozważań i analizy kultury niezbędnych w pracy dziennikarza, kuratora, pracownika PR czy krytyka artystycznego.

MODUŁ KULTURA I SFERA PUBLICZNA

To moduł adresowany do osób, które zawodowo będą się zajmować animacją kultury, organizacją działań kulturalnych, polityką kulturalną, edukacją kulturalną i artystyczną oraz krytyką artystyczną i dziennikarstwem kulturalnym. Obejmuje zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, marketingu kulturalnego, kształtowania lokalnych
i regionalnych polityk kulturalnych czy strategii rozwoju kultury. Rozwija kompetencje krytyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy we wszystkich sektorach działalności kulturalnej – interesują nas zatem podmioty sektora publicznego, prywatnego
i różnego rodzaju organizacji społecznych. Niezwykle ważną sferą naszych zainteresowań są działania obywatelskie i animacyjne: różne formy kulturalnego aktywizmu i wspierania określonych społeczności i grup w działaniach kulturalnych, również inspirowane sztuką publiczną i community arts.

MODUŁ KULTURA I MEDIA

Moduł ten szkoli kulturoznawców, którzy idealnie rozpoznają konteksty kultury popularnej. Daje umiejętność fachowego komentowania dynamiki mediów, rozmaitych aktywności zachodzących na obszarze mediów społecznościowych, Internetu. Adresowany jest dla wszystkich fascynatów kina, mediów, nowoczesnych form komunikacji. Dzięki studiom na tym module uzyskuje się kompetencje projektanta i animatora rozmaitych medialnych kulturalnych i kulturowych form aktywności.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH KULTUROZNAWCÓW

 

KULTUROZNAWSTWO STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

DLACZEGO KULTUROZNAWSTWO?

Instytut Kulturoznawstwa UAM jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków akademickiego kulturoznawstwa w Polsce.
Od rozpoczęcia działalności w 1976 roku program dydaktyczny silnie skorelowany był z profilem badawczym Instytutu. „Poznańskie kulturoznawstwo” to były wówczas elitarne studia, skoncentrowane na zagadnieniach teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą.
Z czasem pole zainteresowań badawczych i zakres oferowanej studentom wiedzy poszerzał się o badania kolejnych dziedzin kultury (zwłaszcza kultury artystycznej: sztuki plastyczne, teatr, literatura, film), uczestnictwa w kulturze, historii nauk o kulturze, historii kultury.

Program studiów…

…skonstruowany jest tak, aby przekazać studentom wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, obejmującą:

 • główne tradycje, szkoły i kierunki w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowane na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą
 • historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia i media cyfrowe, teatr i performans)
 • komunikację międzykulturową
 • komunikację medialną
 • kulturę gospodarczą
 • kultury miejskie

… zawiera przedmioty fakultatywne – wybierane przez studenta zebrane  w 4 zestawach tematycznych:

 • kultura popularna
 • krytyka artystyczna
 • animacja kultury
 • kultura partycypacji i aktywizmu

Każdy student dowolnie komponuje zakres problematyki – może przez czas trwania studiów podążać jednym pakietem tematycznym lub zmieniać go w zależności od zainteresowań; w każdym semestrze znajdzie się tematyka związana z wybranym cyklem zagadnień.

Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z:

 • organizacją i zarządzaniem w kulturze
 • marketingiem kulturalnym
 • animacją społeczno-kulturalną
 • edukacją kulturalną
 • publicystyką kulturalną i krytyką artystyczną

Wykłady prowadzone przez znanych polskich specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są także o zajęcia praktyczne (konwersatoria, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe).

Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną:

 • kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne)
 • animator społeczno-kulturalny
 • edukator kulturalny
 • przedsiębiorca kulturalny
 • publicysta kulturalny i krytyk sztuki
 • pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej)
 • a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych

Program studiów umożliwia także osiągnięcie kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Oferuje umiejętności przydatne w organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.