nasze kierunki studiów

Instytut Kulturoznawstwa UAM prowadzi kilka kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Zapoznaj się z programami studiów, aby wybrać kierunek odpowiedni dla siebie.

studia licencjackie

Kształcimy profesjonalnych humanistów:
animatorów kultury i kuratorów projektów interdyscyplinarnych • pracowników publicznych i niepublicznych muzeów, teatrów, galerii, i centrów kulturalnych • przedsiębiorców kulturalnych • kadry publicznego sektora kultury – instytucji publicznych i władz samorządowych • dziennikarzy kulturalnych i krytyków artystycznych • pracowników sektorów kreatywnych: mediów, reklamy, usług czasu wolnego

Łączymy gruntowną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami:
bogaty program wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń, fakultetów • praktyki zawodowe i współpraca z pracodawcami • udział w projektach Koła Naukowego Kulturoznawców, wyjazdy badawcze, konferencje i publikacje • wykłady otwarte z udziałem wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy • współtworzenie wydziałowego festiwalu kultury studenckiej „Kulminacje” i wielu innych wydarzeń

Specjalność: kulturoznawstwo | POZNAŃ

I ROK

Wstęp do kulturoznawstwa • Socjologia kultury • Historia filozofii • Historia sztuki • Animacja kultur lokalnych • Historia nauk o kulturze • Historia kultury • Wiedza o literaturze • Historia filmu • Podstawy zarządzania • Logika z elementami metodologii • Teatr jako performans • Historia teatru i widowiska • Filozofia współczesna • Wykład monograficzny do wyboru • Krytyka i promocja sztuki

II ROK

Analiza dzieła literackiego • Teoria uczestnictwa w kulturze • Komunikacja a kultura • Wiedza o kulturach tradycyjnych • Kultura audiowizualna • Zarządzanie instytucjami kultury • Historia muzyki • Wiedza o obyczaju • Metody badań społecznych • Współczesne tożsamości kulturowe • Wiedza o kulturze gospodarczej• Filozofia mediów • Metody pracy animacyjnej • Wiedza o kulturach miasta • Wykłady monograficzne do wyboru • Fakultety do wyboru

III ROK

Analiza dzieła sztuki • Kulturowe teorie literatury • Antropologia kulturowa współczesnego świata • Wykłady monograficzne do wyboru • Religioznawstwo Fakultety do wyboru • Psychologiczne determinanty komunikacji kulturowej • Teoria kultury • Wiedza o moralności • Podstawy semiotyki • Ochrona własności intelektualnej • Seminarium licencjackie • Fakultety do wyboru

WYBRANE TYTUŁY WYKŁADÓW I FAKULTETÓW DO WYBORU

Kultury alternatywne • Praca w zespole twórczym • Historia fotografii • Scenariopisarstwo w kulturze audiowizualnej • Polskie teatry niezależne • Muzeologia i praktyki kuratorskie • Historia mody • Analiza dzieła filmowego • Architektura XX wieku • Badania wspólnot on-line • Performans w kulturze współczesnej • Sztuka negocjacji • Prawne aspekty zarządzania w kulturze • Kreowanie stylów • Sztuka autoprezentacji • Kulturoznawca jako ekspert samorządowy • Zespołowy teatr improwizacji • Kino grozy • Arteterapia w ujęciu kulturoznawczym • Współczesny teatr tańca • Polityka kulturalna • Nierówności społeczne a kultura • Historia filmu polskiego • Reklama produktu turystycznego • Sztuka reklamy • Awangarda w Europie Centralnej • Zarządzanie zespołem w organizacjach • Promocja miast • Hinduizm • Praktyczne zagadnienia wiedzy o teatrze • Recenzowanie dzieła literackiego • Analiza dzieła filmowego • Gender w sztuce • Ruchy społeczno-kulturowe • Kultura języka i retoryka • Realizacja projektu wymiany międzynarodowej • Polityka kulturalna • Widowiska sportowe • Badania wizualne w praktyce • Marki, znaki, ikony • Publicystyka kulturalna w mediach - zagadnienia praktyczne • Czytanie tekstu naukowego w języku obcym • Terroryzm w kulturze wizualnej • Game framing • Kultura codzienności • Współczesna kultura krajów niemieckojęzycznych • Architektura XX wieku • Kultura Rosji wobec Zachodu • Wprowadzenie do sztuki najnowszej • Historia europejskiej kultury muzycznej • Współczesne problemy kultury gospodarczej • Strach i śmierć w kulturze europejskiej • Badania muzyki popularnej • Estetyka środowiskowa

studia magisterskie

Kształcimy kompetencje twórcze, krytyczne i badawcze:
prezentujemy najnowsze osiągnięcia w teorii i badaniach kulturowych • analizujemy media, sferę publiczną, miasto, sztukę, gospodarkę, życie codzienne w perspektywie kulturowej • proponujemy zaawansowaną wiedzę o kulturach historycznych i współczesnych • uczymy pracy twórczej i współpracy w zespołach profesjonalnych • przygotowujemy praktyków działających w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym • przygotowujemy przyszłych badaczy kultury

Łączymy refleksję z działaniem:
nowy program modułowy na kierunku wiodącym – Kulturoznawstwo • unikatowe studia w języku angielskim – Intercultural Communication • dodatkowe specjalności rekrutacyjne - „Religioznawstwo” i „Kultura Chrześcijańska” • bogaty program wykładów, ćwiczeń i laboratoriów • seminaria pod okiem specjalistów • udział w ciekawych projektach i inicjatywach we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi • udział w organizacji wydarzeń kulturalnych • udział w projektach badawczych i publikacyjnych

KULTUROZNAWSTWO

Program modułowy

moduł „Kultura i media”

I ROK

Media w analizie kulturowej • Kultura popularna i media • Recenzowanie dzieła filmowego • Warsztat filmowo-telewizyjny

II ROK

Media i kultura • Audiowizualne praktyki artystyczne • Kino środkowoeuropejskie • Netnografia • Media lab • Współczesny rynek filmowy • Tworzenie narracji medialnych • Badania wizualne w praktyce • Web design

moduł „Kultura i sfera publiczna”

I ROK

Performatyka • Kulturowe studia miejskie • Edukacja kulturalna i artystyczna • Projekt animacyjny i kuratorski

II ROK

Miasto jako sfera publiczna • Przedsiębiorczość i polityka kulturalna • Kulturowe uwarunkowania instytucji wiedzy • Sztuka publiczna • Publicystyka i krytyka artystyczna • Kultura i prawo • Publiczne instytucje kulturalne i artystyczne • Współczesne praktyki rewitalizacyjne • Branding miejski i terytorialny

moduł „Teoria i historia kultury”

I ROK

Historia kultury I. Światopogląd • Współczesne teorie kultury • Nauka jako dziedzina kultury • Filozofia humanistyki

II ROK

Historia kultury II. Życie codzienne • Komunikacja międzykulturowa • Kultura artystyczna po II wojnie światowej • Jednostka a kultura • Językowe aspekty kultury • Historia kultury III. Wspólnoty • Tradycja w procesach kulturowych • Semiotyka kultury – warsztat metodologiczny • Procesy kulturowe – case studies

I ROK | PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Filozofia kultury Filozofia humanistyki • Metody badań kulturoznawczych • Seminarium magisterskie • Estetyka • Wykład monograficzny do wyboru

II ROK | PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Antropologia kulturowa • Seminarium magisterskie • Wykłady monograficzne do wyboru

przykładowe wykłady monograficzne do wyboru

Wybrane problemy architektury współczesnej • Kultura popularna w sztuce – sztuka w kulturze popularnej • Religia i religijność w wielokulturowym świecie • Kulturowy wymiar migracji • Moda i styl życia (l.60-80) • Design w kulturze współczesnej • Teoria kultury artystycznej • Ciało i płeć w religiach monoteistycznych • Hermeneutyczna teoria kultury • Współczesne kultura krajów niemieckojęzycznych • Idea krytyki kultury • Dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny • Kultura współczesnej Francji • Architektura XX wieku

INNE KIERUNKI

Intercultural Communication

I year courses

Philosophy of culture • Culture and sustainability • Anthropology of culture • Introduction to the cultural analysis of music • Understanding and interpretation. Introduction into hermeneutical philosophy • Performance in the multicultural world • Visual arts in contemporary cultures • Intercultural Arts Management • Semiotics of culture • Media and culture • MA seminar • Work across cultures

II year courses

Aesthetics • Introduction into cultural history • Methodology of cultural studies research • Perfecting organizational culture • Performances in public spaces • Performative team training in the world of business • European film market • Ethics in the global world • Cultural Policies • Israeli and jewish culture • The idea of university in the intercultural context • MA seminar

studia doktoranckie

Wydziałowe Studium Doktoranckie

zaawansowana wiedza w zakresie klasycznych i współczesnych teorii kultury • najnowsze nurty, tendencje i orientacje badawcze w naukach humanistycznych i społecznych • metodologia badań humanistycznych i społecznych • metody badań kulturoznawczych • praktyczne umiejętności opracowania samodzielnych i zespołowych projektów badawczych • praktyczne umiejętności prezentacji wyników badań naukowych • przygotowanie psycho-pedagogiczne do pracy dydaktycznej

studia podyplomowe

CONNECT

Rozwój publiczności

O studiach

„Rozwój publiczności” to pierwsze w Polsce studia podyplomowe w całości poświęcone koncepcji Audience Development. Zakłada ona strategiczne i kompleksowe podejście do zagadnienia budowania relacji z publicznością przez organizacje sektora kultury. Roczny, autorski program edukacyjny powstał przy współpracy 10 organizacji eksperckich z 6 krajów europejskich (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT. Pierwszą, pilotażową edycję programu w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował wraz z Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Poznań. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy warszawskich oraz poznańskich instytucji kultury: Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Biennale Warszawa, Teatr Rozmaitości, Teatr Ateneum, Teatr Baj, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny.

Dla kogo?

Na studia zapraszamy zarówno doświadczonych praktyków, jak i osoby dopiero planujące rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością. Na studia aplikować mogą osoby, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich.

Cel studiów

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Organizacja i program studiów

Roczny program studiów podyplomowych (październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.) prowadzony będzie w trybie zjazdów weekendowych w dwóch grupach pracujących osobno w Poznaniu i Warszawie. Program złożony jest z różnorodnych - teoretycznych i praktycznych - modułów szkoleniowych (46 ECTS). Udział w studiach w roku akademickim 2019/2020 jest odpłatny. Osoby przyjęte na studia podyplomowe „Rozwój publiczności”, zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej.

Wybrane zagadnienia programowe: wprowadzenie do koncepcji rozwoju publiczności, rozumienie własnej organizacji, metody i praktyki diagnozowania publiczności, strategie rozwoju publiczności, rozwój publiczności w praktyce – action research, wizyty studyjne