nasze kierunki studiów

Instytut Kulturoznawstwa UAM prowadzi kilka kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Zapoznaj się z programami studiów, aby wybrać kierunek odpowiedni dla siebie.

studia licencjackie

Kształcimy profesjonalnych humanistów:
animatorów kultury i kuratorów projektów interdyscyplinarnych • pracowników publicznych i niepublicznych muzeów, teatrów, galerii, i centrów kulturalnych • przedsiębiorców kulturalnych • kadry publicznego sektora kultury – instytucji publicznych i władz samorządowych • dziennikarzy kulturalnych i krytyków artystycznych • pracowników sektorów kreatywnych: mediów, reklamy, usług czasu wolnego

Łączymy gruntowną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami:
bogaty program wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń, fakultetów • praktyki zawodowe i współpraca z pracodawcami • udział w projektach Koła Naukowego Kulturoznawców, wyjazdy badawcze, konferencje i publikacje • wykłady otwarte z udziałem wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy • współtworzenie wydziałowego festiwalu kultury studenckiej „Kulminacje” i wielu innych wydarzeń

Specjalność: kulturoznawstwo | POZNAŃ

I ROK

Wstęp do kulturoznawstwa • Socjologia kultury • Historia filozofii • Historia sztuki • Animacja kultur lokalnych • Historia nauk o kulturze • Historia kultury • Wiedza o literaturze • Historia filmu • Podstawy zarządzania • Logika z elementami metodologii • Teatr jako performans • Historia teatru i widowiska • Filozofia współczesna • Wykład monograficzny do wyboru • Krytyka i promocja sztuki

II ROK

Analiza dzieła literackiego • Teoria uczestnictwa w kulturze • Komunikacja a kultura • Wiedza o kulturach tradycyjnych • Kultura audiowizualna • Zarządzanie instytucjami kultury • Historia muzyki • Wiedza o obyczaju • Metody badań społecznych • Współczesne tożsamości kulturowe • Wiedza o kulturze gospodarczej• Filozofia mediów • Metody pracy animacyjnej • Wiedza o kulturach miasta • Wykłady monograficzne do wyboru • Fakultety do wyboru

III ROK

Analiza dzieła sztuki • Kulturowe teorie literatury • Antropologia kulturowa współczesnego świata • Wykłady monograficzne do wyboru • Religioznawstwo Fakultety do wyboru • Psychologiczne determinanty komunikacji kulturowej • Teoria kultury • Wiedza o moralności • Podstawy semiotyki • Ochrona własności intelektualnej • Seminarium licencjackie • Fakultety do wyboru

WYBRANE TYTUŁY WYKŁADÓW I FAKULTETÓW DO WYBORU

Kultury alternatywne • Praca w zespole twórczym • Historia fotografii • Scenariopisarstwo w kulturze audiowizualnej • Polskie teatry niezależne • Muzeologia i praktyki kuratorskie • Historia mody • Analiza dzieła filmowego • Architektura XX wieku • Badania wspólnot on-line • Performans w kulturze współczesnej • Sztuka negocjacji • Prawne aspekty zarządzania w kulturze • Kreowanie stylów • Sztuka autoprezentacji • Kulturoznawca jako ekspert samorządowy • Zespołowy teatr improwizacji • Kino grozy • Arteterapia w ujęciu kulturoznawczym • Współczesny teatr tańca • Polityka kulturalna • Nierówności społeczne a kultura • Historia filmu polskiego • Reklama produktu turystycznego • Sztuka reklamy • Awangarda w Europie Centralnej • Zarządzanie zespołem w organizacjach • Promocja miast • Hinduizm • Praktyczne zagadnienia wiedzy o teatrze • Recenzowanie dzieła literackiego • Analiza dzieła filmowego • Gender w sztuce • Ruchy społeczno-kulturowe • Kultura języka i retoryka • Realizacja projektu wymiany międzynarodowej • Polityka kulturalna • Widowiska sportowe • Badania wizualne w praktyce • Marki, znaki, ikony • Publicystyka kulturalna w mediach - zagadnienia praktyczne • Czytanie tekstu naukowego w języku obcym • Terroryzm w kulturze wizualnej • Game framing • Kultura codzienności • Współczesna kultura krajów niemieckojęzycznych • Architektura XX wieku • Kultura Rosji wobec Zachodu • Wprowadzenie do sztuki najnowszej • Historia europejskiej kultury muzycznej • Współczesne problemy kultury gospodarczej • Strach i śmierć w kulturze europejskiej • Badania muzyki popularnej • Estetyka środowiskowa

studia magisterskie

Kształcimy kompetencje twórcze, krytyczne i badawcze:
prezentujemy najnowsze osiągnięcia w teorii i badaniach kulturowych • analizujemy media, sferę publiczną, miasto, sztukę, gospodarkę, życie codzienne w perspektywie kulturowej • proponujemy zaawansowaną wiedzę o kulturach historycznych i współczesnych • uczymy pracy twórczej i współpracy w zespołach profesjonalnych • przygotowujemy praktyków działających w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym • przygotowujemy przyszłych badaczy kultury

Łączymy refleksję z działaniem:
nowy program modułowy na kierunku wiodącym – Kulturoznawstwo • unikatowe studia w języku angielskim – Intercultural Communication • dodatkowe specjalności rekrutacyjne - „Religioznawstwo” i „Kultura Chrześcijańska” • bogaty program wykładów, ćwiczeń i laboratoriów • seminaria pod okiem specjalistów • udział w ciekawych projektach i inicjatywach we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi • udział w organizacji wydarzeń kulturalnych • udział w projektach badawczych i publikacyjnych

KULTUROZNAWSTWO

Program modułowy

moduł „Kultura i media”

I ROK

Media w analizie kulturowej • Kultura popularna i media • Recenzowanie dzieła filmowego • Warsztat filmowo-telewizyjny

II ROK

Media i kultura • Audiowizualne praktyki artystyczne • Kino środkowoeuropejskie • Netnografia • Media lab • Współczesny rynek filmowy • Tworzenie narracji medialnych • Badania wizualne w praktyce • Web design

moduł „Kultura i sfera publiczna”

I ROK

Performatyka • Kulturowe studia miejskie • Edukacja kulturalna i artystyczna • Projekt animacyjny i kuratorski

II ROK

Miasto jako sfera publiczna • Przedsiębiorczość i polityka kulturalna • Kulturowe uwarunkowania instytucji wiedzy • Sztuka publiczna • Publicystyka i krytyka artystyczna • Kultura i prawo • Publiczne instytucje kulturalne i artystyczne • Współczesne praktyki rewitalizacyjne • Branding miejski i terytorialny

moduł „Teoria i historia kultury”

I ROK

Historia kultury I. Światopogląd • Współczesne teorie kultury • Nauka jako dziedzina kultury • Filozofia humanistyki

II ROK

Historia kultury II. Życie codzienne • Komunikacja międzykulturowa • Kultura artystyczna po II wojnie światowej • Jednostka a kultura • Językowe aspekty kultury • Historia kultury III. Wspólnoty • Tradycja w procesach kulturowych • Semiotyka kultury – warsztat metodologiczny • Procesy kulturowe – case studies

I ROK | PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Filozofia kultury Filozofia humanistyki • Metody badań kulturoznawczych • Seminarium magisterskie • Estetyka • Wykład monograficzny do wyboru

II ROK | PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Antropologia kulturowa • Seminarium magisterskie • Wykłady monograficzne do wyboru

przykładowe wykłady monograficzne do wyboru

Wybrane problemy architektury współczesnej • Kultura popularna w sztuce – sztuka w kulturze popularnej • Religia i religijność w wielokulturowym świecie • Kulturowy wymiar migracji • Moda i styl życia (l.60-80) • Design w kulturze współczesnej • Teoria kultury artystycznej • Ciało i płeć w religiach monoteistycznych • Hermeneutyczna teoria kultury • Współczesne kultura krajów niemieckojęzycznych • Idea krytyki kultury • Dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny • Kultura współczesnej Francji • Architektura XX wieku

INNE KIERUNKI

Intercultural Communication

I year courses

Philosophy of culture • Culture and sustainability • Anthropology of culture • Introduction to the cultural analysis of music • Understanding and interpretation. Introduction into hermeneutical philosophy • Performance in the multicultural world • Visual arts in contemporary cultures • Intercultural Arts Management • Semiotics of culture • Media and culture • MA seminar • Work across cultures

II year courses

Aesthetics • Introduction into cultural history • Methodology of cultural studies research • Perfecting organizational culture • Performances in public spaces • Performative team training in the world of business • European film market • Ethics in the global world • Cultural Policies • Israeli and jewish culture • The idea of university in the intercultural context • MA seminar

studia doktoranckie

Wydziałowe Studium Doktoranckie

zaawansowana wiedza w zakresie klasycznych i współczesnych teorii kultury • najnowsze nurty, tendencje i orientacje badawcze w naukach humanistycznych i społecznych • metodologia badań humanistycznych i społecznych • metody badań kulturoznawczych • praktyczne umiejętności opracowania samodzielnych i zespołowych projektów badawczych • praktyczne umiejętności prezentacji wyników badań naukowych • przygotowanie psycho-pedagogiczne do pracy dydaktycznej

studia podyplomowe

CONNECT

Rozwój publiczności

Informacje

„Rozwój publiczności”, pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie audience development, organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urząd Miasta Poznania, są wynikiem współpracy 10 partnerów z 6 krajów Europy (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT.

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” realizowanych w polskiej części projektu są dwie grupy: pracownicy organizacji kulturalnych, co najmniej z dyplomem licencjata oraz studenci, którzy posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich i są aktywnymi studentami I lub II roku SUM; Studia skierowane są do osób planujących rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością.

Cel studiów

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Organizacja studiów

Roczny program studiów podyplomowych (październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.) prowadzony będzie w trybie zjazdów weekendowych w dwóch grupach pracujących osobno w Poznaniu i Warszawie. Program złożony jest z różnorodnych - teoretycznych i praktycznych - modułów szkoleniowych (48 ECTS). Udział w studiach w roku akademickim 2019/2020 jest odpłatny. Wysokość opłaty dopasowana jest do standardów ofert dla publicznego sektora kultury. Cena studiów ogłoszona będzie w terminie do 1 maja br. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres: connect@amu.edu.pl Koszty ewentualnego dojazdu lub noclegu w terminach realizacji zajęć pokrywane są przez studentów samodzielnie. Osoby przyjęte na studia podyplomowe „Rozwój publiczności”, zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej .