dr Dorota Jewdokimow

Zakład Semiotyki Kultury

e-mail: dorotaje@interia.pl

Budynek AB, pokój nr 13

W roku 2002 ukończyła Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra. W tymże roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Kulturoznawstwa. 18. 09. 2006 obroniła rozprawę doktorską pt. Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego w twórczości F. M. Dostojewskiego, przygotowywanąpod opieką naukowąprof. dr hab. Anny Grzegorczyk, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA:

Nagroda dydaktyczna Dziekana WNS za rok akademicki 2009/2010;

Indywidualna nagroda III – go stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej 2009

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Historia kultury rosyjskiej XIX i XX wieku

Współczesne przemiany form religijności

AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Od roku 2006 współorganizowała Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej. W roku 2008 była koordynatorem merytorycznym wyjazdu naukowo – dydaktycznego „Ucieczka w kulturze” (Berezka), natomiast w roku 2009 wyjazdu naukowo-dydaktycznego „Tożsamość indywidualna, tożsamość zbiorowa” (Suwałki). W roku 2010 organizowała i prowadziła Wykłady Otwarte Ośrodka Studiów Otwartych i Centrum Badań im. Edyty Stein „Kościoły wschodnie”.

AUTORKA MONOGRAFII

Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Między wolnością a koniecznością. Dostojewski w oczach Szestowa, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 1, s. 143-160;

Zagadka „Duszy rosyjskiej”. Próba analizy zjawiska, [w:] Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 157-170;

Sofijność w twórczości filozoficznej i literackiej Fiodora Dostojewskiego, „Idea. Studia nad struktura i rozwojem pojęć filozoficznych” 2006, nr XVIII, s. 93-107;

„Dramat zanikającego obrazu”. Antropologia chrześcijańska w twórczości Fiodora M. Dostojewskiego, „Polonistyka” 2008, nr 7, s. 35-40;

Estetyka jako grunt dla metafizyki. F. M. Dostojewskiego rozważania o pięknie, [w:] Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red, E. Nowicka, Z. Przychodnia, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 79-94;

Święci, Idioci i Poeci. Szczególny charakter rosyjskiej myśli filozoficznej, „Przegląd filozoficzny – Nowa seria” 2009, Nr 1 (69), s. 177-193;

„Realizm w wyższym sensie” jako metoda wydobywania prawdy w dziele literackim Fiodora Dostojewskiego, [w:] Prawda w literaturze, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 527-545;

Ścieżka przemian duchowych Włodzimierza Sołowjow, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2009 , nr 5, s. 73-83;

Chrześcijaństwo jako źródło komunizmu. Wizja Wasilija Rozanowa, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu, red. B. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 87-97;

Rosja w i przeciw Europie, [w:] Fenomen ducha Europy, red. M. Jędraszewski, M. Loba, D. Jewdokimow, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 269-281.