Zarządzenie UAM w sprawie zajęć w trybie zdalnym / Distance learning AMU Regulation

Zarządzenie UAM w sprawie zajęć w trybie zdalnym / Distance learning AMU Regulation 1000 1000 Instytut Kulturoznawstwa

Zarządzenie nr 433/2019/2020 (english version below)

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374) w związku z zarządzeniem nr 431/2019/2020 Rektora UAM z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam co następuje:

§ 1

1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów szkół doktorskich oraz słuchaczy studiów doktoranckich zobowiązuję dziekanów, dyrektorów filii, dyrektorów jednostek ogólnouczelnianych, kierowników szkół doktorskich szkół dziedzinowych oraz kierowników studiów doktoranckich do umożliwienia nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej kształceniem zdalnym lub w formie zdalnej i wsparcia ich w tym zakresie.
2. Nauczyciel akademicki samodzielnie podejmuje decyzję o podjęciu się prowadzenia danych zajęć dydaktycznych w formie, o której mowa w ust. 1, po przeanalizowaniu specyfiki prowadzonych zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, itp.), możliwości technicznych do prowadzenia zajęć (posiadany sprzęt komputerowy oraz infrastruktura sieciowa) i własnych umiejętności w przygotowaniu i poprowadzeniu zajęć tego typu.
3. Jeżeli nauczyciel akademicki zdecydował się na prowadzenie danych zajęć w formie zdalnej i uzyskał zgodę na prowadzenie ich w tej formie, zgodnie z § 2 ust. 1, bezzwłocznie informuje o tym studentów.

§ 2

1. Prowadzenie zajęć, o których mowa w § 1, możliwe jest w przypadku zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wyłącznie za zgodą dziekana, dyrektora filii, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej oferujących zajęcia dydaktyczne, a w przypadku kształcenia doktorantów za zgodą prorektora kierującego Szkołą Doktorską UAM.
2. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji zajęć realizowanych w formie zdalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
3. Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej, zaakceptowane i potwierdzone przez dziekana, dyrektora filii, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej lub prorektora kierującego Szkołą Doktorską UAM zostaną rozliczone zgodnie z pierwotnie planowanym przydziałem zajęć dydaktycznych ustalonym w indywidualnej karcie obciążeń dydaktycznych nauczyciela akademickiego, z zastrzeżeniem § 5.
4. Osoby wymienione w ust. 1 odpowiedzialne są za zebranie, sprawdzenie i potwierdzenie
zajęć, o których mowa w ust. 2, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

§ 3

1. Student w terminie wskazanym przez nauczyciela akademickiego deklaruje udział w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w przypadku posiadania możliwości technicznych umożliwiających udział w zajęciach w tej formie.
2. W sytuacji, gdy min. 2/3 studentów przypisanych do danych zajęć zadeklaruje odbywanie ich w formie zdalnej, to obowiązującą ich formą realizacji staje się forma zdalna, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Studenci, którzy nie zadeklarowali odbywania zajęć w formie zdalnej, o której mowa w ust. 2, zrealizują zajęcia w terminie późniejszym na zasadach odpowiadającym indywidualnej organizacji studiów.
4. Przedmiot realizuje się w formie tradycyjnej, po okresie zawieszenia zajęć w przypadku, gdy:
1) realizacja przedmiotu w formie zdalnej nie jest możliwa;
2) nauczyciel akademicki nie podjął decyzji o prowadzeniu danych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;
3) więcej niż 1/3 studentów przypisanych do danych zajęć nie deklaruje ich odbycia w formie zdalnej.

§ 4

W celu wsparcia nauczycieli akademickich w przygotowaniu i realizacji zajęć w formie kształcenia zdalnego przekazuje się społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu następujące materiały:
1) rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych;
2) infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne.

§ 5

Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formie zdalnej od dnia 11 marca 2020 r. w związku z Zarządzeniem nr 431/2019/2020 Rektora UAM z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zalicza się również do pensum nauczyciela akademickiego pod warunkiem wprowadzenia tych zajęć do ewidencji i zatwierdzeniu ich zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

 

Regulation No 433/2019/2020

Rector of Adam Mickiewicz University, Poznań 19 March 2020

Guidelines for the organisation of teaching and learning at Adam Mickiewicz University, Poznań during the period of risk of COVID-19 infection

Pursuant to Article 23 section 2 item 2 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text in the Journal of Laws of 2020, item 85) in connection with the Act of
2 March 2020 on special solutions related to the prevention, countering and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws of
2020 item 374) in connection with Regulation No. 431/2019/2020 of the Rector of AMU of 11 March 2020 on countering the spread of the COVID-19 virus among the members of the
community of Adam Mickiewicz University, Poznań, I hereby regulate as follows:

§1

1. During the period of suspension of classes and courses taught to students, doctoral students of doctoral schools and students of doctoral programmes, I hereby make deans, directors of branches, directors of general academic centres, heads of doctoral schools at Schools (Pol. pl. szkoły dziedzinowe) and heads of doctoral programmes responsible for enabling academic staff to conduct classes and teach students using distance learning methods and techniques, hereinafter referred to as “remote learning and teaching”, or in remote form, and to support them in this regard.

2. Academic teachers shall make an independent decision to undertake the teaching of given courses in the form referred to in section 1 after an analysis of the specific nature of the courses they teach (lectures, classes, tutorials, etc.), the technical capacity to teach (computer equipment and network infrastructure at their disposal) and their own skills in preparing and conducting such courses.

3. If an academic teacher decides to teach given classes remotely and has obtained permission to teach them in this form, in accordance with §2, section 1 he/she shall immediately inform students thereof.

§2

1. Courses referred to in §1 may be conducted/taught at first-cycle and second-cycle programmes and master’s degree programmes only with the consent of the dean, the director of a branch, the director of a general academic centre offering courses, and in the case of doctoral student education with the consent of the deputy rector in charge of the Doctoral School of Adam Mickiewicz University.

2. An academic teacher shall be responsible for keeping records of courses taught remotely, in accordance with the Appendix to this Regulation.

3. All classes taught remotely, approved and confirmed by the Dean, the director of a branch, the director of a general academic centre, or the deputy rector in charge of the Doctoral School of Adam Mickiewicz University, shall be accounted for in accordance with the originally planned allocation of classes as set forth in the individual teaching load sheet of an academic teacher, subject to §5.

4. The persons listed in section 1 are responsible for collecting, checking and confirming the course record(s) referred to in section 2 after the end of the period of suspension.

§3

1. The student shall, within the time limit indicated by the academic teacher, declare participation in classes conducted in a remote form if he/she has the technical capacity to participate in classes in this form.

2. In a situation where minimum 2/3 (two thirds) of students assigned to a given course declare that they participate in classes taught remotely, the remote form shall become the binding form, subject to section 3.

3. Students who have not declared to take courses in the remote form referred to in section 2 shall take courses at a later date on the principles corresponding to the individual organization of study.

4. A course is taught in the traditional form, after the period of suspension of classes in the event that:
1) it is not possible to conduct a course in a remote form;
2) the academic teacher has not made a decision to teach the course in question in the remote form;
3) more than 1/3 (one third) of students assigned to a given course have not declared that they would attend it remotely.

§4

In order to support academic teachers in the preparation and implementation of classes in the form of remote teaching and learning, the following materials are provided to the community of Adam Mickiewicz University, Poznań:

1) recommendation of the Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość [Distance Learning Support Centre] concerning the conduct of remote teaching and learning;

2) infrastructure which can support remote teaching and learning.

§5

Classes conducted in a remote form from 11 March 2020 in connection with Regulation No. 431/2019/2020 of the Rector of Adam Mickiewicz University, Poznań on preventing the spread of the COVID-19 virus among members of the community of Adam Mickiewicz University, Poznań, are also included in the load of an academic teacher provided that these classes are entered in the
register and approved in accordance with the rules set out in §2.

§6

The Regulation shall enter into force on the date of its adoption and shall remain in force until its repeal.

Rector
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content