Misja Instytutu

Misja Instytutu Kulturoznawstwa i założenia programu

Instytut Kulturoznawstwa UAM jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków akademickiego kulturoznawstwa w Polsce. Jego tradycję wyznacza dorobek metodologicznej szkoły poznańskiej, ale przede wszystkim, wyrastająca z unikatowych w skali światowej, naukowych osiągnięć tej szkoły, oryginalna teoria kultury Jerzego Kmity, jednego z założycieli i długoletniego dyrektora Instytutu.

Od rozpoczęcia działalności w 1976 roku program dydaktyczny silnie skorelowany był z profilem badawczym Instytutu. „Poznańskie kulturoznawstwo” to były wówczas elitarne studia, skoncentrowane na zagadnieniach teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą. Z czasem pole zainteresowań badawczych i zakres oferowanej studentom wiedzy poszerzał się o badania kolejnych dziedzin kultury (zwłaszcza kultury artystycznej: sztuki plastyczne, teatr, literatura, film), uczestnictwa w kulturze, historii nauk o kulturze, historii kultury.

Ważnym momentem w rozwoju badań i studiów kulturoznawczych były lata 80. i 90., kiedy perspektywa społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity zaczęła być uzupełniania lub konfrontowana przez jego uczniów z nowymi podejściami, wynikającymi z atmosfery zmiany i fermentu, jakie w światowej humanistyce późnych lat 70. przyniosły np.: postmodernizm, poststrukturalizm, dekonstrukcja.

Obecnie badania kulturoznawcze w naszym Instytucie prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych nurtów i tendencji w światowej humanistyce. Polska tradycja kulturoznawcza uzupełniania jest o nowe podejścia: teorię komunikacji międzykulturowej, anglo-amerykańskie studia kulturowe, visualstudies, media studies, performance studies, studia genderowe i postkolonialne. Rozwijane są podejścia związane z tzw. analizą kulturową oraz badaniami jakościowymi. Pojawiają się także nowe obszary przedmiotowe. Badania kulturoznawcze prowadzone są obecnie w ramach ośmiu Zakładów: Historii i Metodologii Nauk o Kulturze, Badań nad kulturą Artystyczną, Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną, Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, Kultury Gospodarczej, Semiotyki Kultury, Kultury Miasta oraz Performatyki.

Program studiów skonstruowany jest tak, aby przekazać studentom podstawową (studia I stopnia) i zaawansowaną (studia II stopnia) wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, obejmującą:

 • główne tradycje, szkoły i kierunki w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowane na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą
 • historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia i media cyfrowe, teatr i performans)
 • komunikację międzykulturową
 • komunikację medialną
 • kulturę gospodarczą
 • kultury miejskie

Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z:

 • organizacją i zarządzaniem w kulturze
 • marketingiem kulturalnym
 • animacją społeczno-kulturalną
 • edukacją kulturalną
 • publicystyką kulturalną i krytyką artystyczną

Wykłady prowadzone przez znanych polskich specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są także o zajęcia praktyczne (konwersatoria, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe).

Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną:

 • kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne)
 • animator społeczno-kulturalny
 • edukator kulturalny
 • przedsiębiorca kulturalny
 • publicysta kulturalny i krytyk sztuki
 • pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej)
 • a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych

Program studiów zapewnia:

 • kompetencje międzykulturowe i znajomość kultury europejskiej oraz krajów pozaeuropejskich, niezbędne do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy
 • specjalność w języku angielskim, adresowaną do studentów z zagranicy (program ten także obejmuje wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej)

Program studiów umożliwia także osiągnięcie kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Oferuje umiejętności przydatne w organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.

Nowe warunki i efekty kształcenia

Zgodnie z realizowaną właśnie w polskim szkolnictwie wyższym reformą, program studiów w Instytucie Kulturoznawstwa UAM dostosowany został do wymogów tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji (zintegrowanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji), co oznacza, że jest budowany obecnie w oparciu o zakładane EFEKTY KSZTAŁCENIA. KRK i ERK przewidują, że program studiów budowany jest przez autonomiczną programowo jednostkę (bez konieczności realizacji narzuconych ustawowo minimów programowych), przy zachowaniu zasady porównywalności osiąganych przez studenta efektów kształcenia między różnymi kierunkami studiów i uczelniami w Polsce, i w Europie. Ma to umożliwić zarówno mobilność edukacyjną, jak i mobilność na rynku pracy.

W czerwcu 2012 roku w Instytucie Kulturoznawstwa zostały zdefiniowane efekty kształcenia, które obecnie podlegają praktycznej weryfikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji zakładają, że program studiów budowany jest z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności, jakie osiąga absolwent. To do nich dostosowane powinny być treści przedmiotowe. Opis kierunkowych efektów kształcenia znajduje się w oddzielnym załączniku.

Planowane zmiany

W Instytucie Kulturoznawstwa UAM opracowywana jest obecnie wewnętrzna strategia rozwoju, która pozwoli na dalsze udoskonalanie programu studiów, ale także na silniejsze zintegrowanie oferty edukacyjnej z dorobkiem naukowo-badawczym i doświadczeniami praktycznymi pracowników Instytutu. Strategia obejmować ma realizację projektów dydaktyczno-badawczych. Przewiduje konieczne w dzisiejszych warunkach pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie infrastruktury oraz oferty i zaplecza dydaktycznego. Ma to związek także z ograniczeniem wydatków na humanistykę i nauki społeczne w polskim systemie nauki

Strategia ma zapewnić rozwój (zwłaszcza młodej) kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu w związku z wyraźnym i systematycznym ograniczaniem środków finansowych na badania naukowe i rozwój zawodowy nauczycieli akademickich w Polsce

Strategia ma odpowiadać na zmieniające się warunki na rynku pracy oraz na ryzyko obniżającej się rekrutacji w związku z niżem demograficznym

Strategia ma proponować formy edukacji dostosowane do modelu uczenia się przez całe życie (LLL) w postaci oferty studiów podyplomowych, pozwalającej na uzupełnianie wykształcenia osobom aktywnym zawodowo

Pierwszym etapem pracy jest modyfikacja programu studiów II stopnia. Zgodnie z sugestiami naszych studentów, rezygnujemy ze specjalności (wymagających odrębnej rekrutacji) na rzecz bardziej elastycznego systemu studiów opartych o tzw. moduły kształcenia (tematycznie powiązane bloki przedmiotów). Obecnie opracowywane moduły kształcenia to: Kultura i media, Kultura i sfera publiczna, Teoria i historia kultury.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content