„Studia Kulturoznawcze”

Seria wydawnicza „Studia kulturoznawcze”
ISSN: 2084-2988

Ukazująca się od 1995 roku seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. W roku 2011 „Studia Kulturoznawcze” zostały przekształcone w regularnie ukazujące się czasopismo naukowe. W roku 2019 Studia Kulturoznawcze powróciło do tradycji serii wydawniczej.

Ostatni tom

Zapowiedź

Mediamorfozy, refiguracje, innowacje.
Nowe formy i gatunki medialne

Memy, tiktoki, podcasty, copypasty, baity, wirale, fejki… Komunikacyjna przestrzeń internetu, oferując użytkownikom innowacyjne narzędzia ekspresji, nieustanie rodzi nowe formy i gatunki medialne. Ich geneza jest często nieprofesjonalna, z czym wiąże się prostota, elastyczność i duża inkluzywność, monetyzowane następnie przez cyfrowych pośredników. Dzięki swojej funkcjonalności, aktualności i dostępności formy te mogą być rozumiane jako wiodący obecnie nurt wytwórczości kulturowej, który w przyszłości będzie traktowany jako emblematyczny dla epoki.

Co owe tekstualne i komunikacyjne innowacje mówią o współczesnym społeczeństwie? Jaką rolę pełnią w pejzażu medialnym? W jaki sposób uczestniczą w procesie kulturowej refiguracji? Czy wreszcie pozostaną z nami na dłużej, czy raczej znikną wraz z platformami, które nadawały im kształt i zapewniały dynamiczne rozprzestrzenianie? Na te pytania postarają się odpowiedzieć Autorzy kolejnego tomu „Studiów Kulturoznawczych”.

Poprzednie numery i tomy serii

Cultural Approaches to Superheroes (SK03/2021)
Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych, Poznań 2021
Anna Zaidler-Janiszewska
Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Część 1
Humaniora, Poznań 1995

Dla autorów

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przy nazwisku Autora należy podać afiliację.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim.
 • Cytaty do trzech linijek w tekście zaznaczamy cudzysłowem, zaś powyżej trzech linijek zapisujemy w „bloczku” czcionką Times New Roman 10.
 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
Przypisy
 1. Książka – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. W przypadku dzieł tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza po tytule książki.
  H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003, ss. 17-18.
  P. Sloterdijk, Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 6.
 2. Praca zbiorowa (pod redakcją) – inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona.
  J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999, ss. 22-23.
 3. Rozdział pracy zbiorowej pod redakcją: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, (w:) inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona.
  J. Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, (w:) M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 55.
 4. Artykuł z czasopisma – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, strony.
  R. Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej, „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013, s. 109.
 5. Artykuł z czasopisma internetowego – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, adres www, [data dostępu].
  M. Kamińska, Praktyki żałobne w Internecie, „Kultura i Historia” nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803, [3.05.2013].
Skróty
 1. Jeżeli cytujemy daną publikację kilka razy z rzędu, stosujemy skrót „Tamże”, pisany prostą czcionką.
 2. Jeżeli cytujemy daną publikację w kilku miejscach artykułu, stosujemy skrócony tytuł, np.:
  P. Sloterdijk, Gorliwość Boga…,, s. 56.
 3. Jeżeli cytujemy więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, zaś przy kolejnych cytowaniach skrót tytułu.
Procedura recenzowania

Po otrzymaniu artykułu przez Redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do Autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między Redakcją, Recenzentem i Autorem odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do recenzentów zewnętrznych.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej Autor pracy zostajeprzez Redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych Autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez Recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekściedrobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by Recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by Recenzent i Autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Powyższa procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji

Prawa autorskie

„Studia Kulturoznawcze” oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnychbez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autorów i Redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda Autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów.W takich przypadkach należyjedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje.Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w naszym piśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.

Przesyłane do Redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie nie publikowane i nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guestauthorshipudział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały jednoznacznie określone jako jego współautorzy, powinien być uwzględniony i jasno określony w publikacji. Praktyki ghostwriting oraz guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, zatemwykryte przez Redakcję przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów. Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani dozadeklarowaniawkładu każdego z nich w powstanie publikacji wraz z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (informacji o tym, kto jest autorem wkładu koncepcyjnego). Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych ponosi Autor zgłaszający pracę.

Zasady etyczne

Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE)Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content