Dla kandydatów

Kulturoznawstwo
studia I stopnia

Terminy rekrutacji

zapisy i opłaty – 1.06-11.07.2024

ogłoszenie listy rankingowej – 19.07.2024

składanie dokumentów – 19-23.07.2024

limit miejsc – 120

Kulturoznawstwo
studia modułowe II stopnia

Terminy rekrutacji

zapisy i opłaty – 1.06-18.09.2024

składanie dokumentów – 1-20.09.2024

ogłoszenie wyników – 23.09.2024

limit miejsc – 60

Intercultural Communication
Master’s degree

Dates of recruitment

Recruitment: 1.06-19.07.2024

Submission: 1-23.07.2024

Results: 24.07.2024

Limit: 20
Rozwój publiczności
studia podyplomowe

Terminy rekrutacji

Terminy naboru i program nowej edycji '2023′ wkrótce

Komisje rekrutacyjne

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 Poznań

Masz pytania w sprawie rekrutacji? Skontaktuj się
Dlaczego kulturoznawstwo?

Kulturoznawstwo – studia licencjackie

DLACZEGO KULTUROZNAWSTWO?

Instytut Kulturoznawstwa UAM jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków akademickiego kulturoznawstwa w Polsce.

Od rozpoczęcia działalności w 1976 roku program dydaktyczny silnie skorelowany był z profilem badawczym Instytutu. „Poznańskie kulturoznawstwo” to były wówczas elitarne studia, skoncentrowane na zagadnieniach teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą.

Z czasem pole zainteresowań badawczych i zakres oferowanej studentom wiedzy poszerzał się o badania kolejnych dziedzin kultury (zwłaszcza kultury artystycznej: sztuki plastyczne, teatr, literatura, film), uczestnictwa w kulturze, historii nauk o kulturze, historii kultury.

 

Prezentacja kierunku (PREZI)

Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną:

 • kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne)
 • animator społeczno-kulturalny
 • edukator kulturalny
 • przedsiębiorca kulturalny
 • publicysta kulturalny i krytyk sztuki
 • pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej)
 • a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych

Program studiów umożliwia także osiągnięcie kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Oferuje umiejętności przydatne w organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ  В УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ТРИРІЧНИЙ БАКАЛАВРАТ

„Познанська культурологія” посідає істотне місце на мапі академічних гуманітарних наук і наукових досліджень над культурою.

Навчання на даному напрямку забезпечить отримання розгалужених, широко-гуманістичних і суспільних знань, допоможе поглибити знання з області наук про культуру. Важливим  є також практична спрямованість частини предметів на окремі галузі культури, також на організацію масових культурних заходів  і на культурну анімацію.

Протягом років основним стрижнем програми навчання на культурології були такі предмети, як: історія наук про культуру, теоретична історія науки, теорія участі в культурі, логіка з елементами методології, філософія науки, історія філософії, історія культури, історія мистецтва, естетика, антропологія культури, соціологія культури. Базові предмети доповнювалися предметами, спрямованими  на аналіз театру і видовищ або фільму і літератури.

Як ми навчаємо?

Крім участі в лекційних заняттях та семінарах, ми пропонуємо:

 • професійну практику;
 • наукові відрядження;
 • відкриті лекції за участю відомих вчених з Польщі, а також зарубіжжя.

Бакалаврат – 3 роки

Навчання може відбуватися польською мовою (І та ІІ ступеня), а також англійською мовою II ступеня – Intrecultural Communication англійською мовою.

В програма навчання включені: історія та теорія культури, художня культура і міжкультурна комунікація. Ця програма дозволяє розвинути навички в сфері культурної анімації, підприємництві, художній та культурній освіти

Факультативні заняття зосереджуються в 4 блоках, що охоплюють таку проблематику:

 • ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА
 • ХУДОЖНЯ КРИТИКА
 • АНІМАЦІЯ КУЛЬТУРИ
 • КУЛЬТУРА УЧАСТІ І АКТИВНОСТІ

Оминаючи географічну відстань, дорога з України до Познані не є складною, беручи до уваги сучасні залізничні, транспортні та авіасполучення.

З весни 2017 року Познань має безпосереднє авіасполучення з Києвом та Львовом.

 

ВИВЧАЙ КУЛЬТУРОЛОГІЮ В ПОЗНАНІ!

Program studiów…

…skonstruowany jest tak, aby przekazać studentom wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, obejmującą:

 • główne tradycje, szkoły i kierunki w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowane na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą
 • historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia i media cyfrowe, teatr i performans)
 • komunikację międzykulturową
 • komunikację medialną
 • kulturę gospodarczą
 • kultury miejskie

Program zawiera przedmioty fakultatywne – wybierane przez studenta zebrane  w 4 zestawach tematycznych:

 • kultura popularna
 • krytyka artystyczna
 • animacja kultury
 • kultura partycypacji i aktywizmu

Każdy student dowolnie komponuje zakres problematyki – może przez czas trwania studiów podążać jednym pakietem tematycznym lub zmieniać go w zależności od zainteresowań; w każdym semestrze znajdzie się tematyka związana z wybranym cyklem zagadnień.

Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z:

 • organizacją i zarządzaniem w kulturze
 • marketingiem kulturalnym
 • animacją społeczno-kulturalną
 • edukacją kulturalną
 • publicystyką kulturalną i krytyką artystyczną

Wykłady prowadzone przez znanych polskich specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są także o zajęcia praktyczne (konwersatoria, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe).

Kulturoznawstwo – studia magisterskie

Studia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Prezentacja kierunku (PREZI)

Program modułowy

Poznańskie Kulturoznawstwo należy najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. Czterdziestoletnia tradycja badań interdyscyplinarnych potwierdza jakość, współpraca z instytucjami kultury, grono Absolwentów pracujące w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kulturoznawstwo II stopnia to nowoczesne modułowe studia dające szerokie spektrum możliwości uczestnictwa, badania i krytyki kultury.

*uruchomienie modułu w danym roku rekrutacyjnym jest zależne od ilości studentów

MODUŁ „WSPÓŁCZESNE BADANIA KULTUROZNAWCZE”

W ramach tego modułu studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi kierunkami badań kulturoznawczych. Kryzys klimatyczny przestał być zjawiskiem pojmowany jako tylko zjawisko przyrodnicze, a każe podjąć badania na temat związku kultury i natury ponownie, w nowych okolicznościach. Głębokie zmiany praktyk kulturowych skłaniają do namysłu nad samym człowiekiem – kim/czym jest dzisiaj. Studia na tym module wprowadzają w rozumienie złożonych zjawisk składających się na współczesność, dają do ręki narzędzia do jej analizy, a uzupełnione są zajęciami warsztatowymi, pozwalającymi aplikować wiedzę do praktyki. Moduł „Współczesne badania kulturoznawcze” otwiera również możliwości pełnego wykorzystania statusu uczelni badawczej, jaki został przyznany Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, zarówno w ramach kontaktu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi pracowników, jak i ubiegania się o realizację samodzielnych projektów badawczych.

MODUŁ „KULTURA I SFERA PUBLICZNA”

To moduł adresowany do osób, które zawodowo będą się zajmować animacją kultury, organizacją działań kulturalnych, polityką kulturalną, edukacją kulturalną i artystyczną oraz krytyką artystyczną i dziennikarstwem kulturalnym. Obejmuje zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, marketingu kulturalnego, kształtowania lokalnych i regionalnych polityk kulturalnych czy strategii rozwoju kultury. Rozwija kompetencje krytyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy we wszystkich sektorach działalności kulturalnej – interesują nas zatem podmioty sektora publicznego, prywatnego i różnego rodzaju organizacji społecznych. Niezwykle ważną sferą naszych zainteresowań są działania obywatelskie i animacyjne: różne formy kulturalnego aktywizmu i wspierania określonych społeczności i grup w działaniach kulturalnych, również inspirowane sztuką publiczną i community arts.

MODUŁ „KULTURA I MEDIA”

Moduł ten szkoli kulturoznawców, którzy idealnie rozpoznają konteksty kultury popularnej. Daje umiejętność fachowego komentowania dynamiki mediów, rozmaitych aktywności zachodzących na obszarze mediów społecznościowych, Internetu. Adresowany jest dla wszystkich fascynatów kina, mediów, nowoczesnych form komunikacji. Dzięki studiom na tym module uzyskuje się kompetencje projektanta i animatora rozmaitych medialnych kulturalnych i kulturowych form aktywności.

Intercultural Communication – MA / studia magisterskie

Requirements

Registration fee / wpisowe: PLN 85,00

Tuition fee: the semester tuition fee is: PLN 2 000,00 (the fee can be paid in 4 installments of PLN 500,00 each).

 M.A. in Cultural Studies – Intercultural Communication
Duration 2 years (4 semesters)
Language English
ECTS points 120
Requirements B.A. in Cultural Studies or related fields in the humanities. All lectures and seminars are conducted in English. Required good knowledge of spoken and written English.
Contact tomasz.zaglewski@amu.edu.pl

Admission / Rekrutacja

Przejdź do Portalu Kandydata.

Please, register in IR system.

Required documents for a EU state citizen:

 • printed and signed application form
 • legalized or apostiled BA/BSc diploma
 • translation of diploma made by a sworn translator or certified by a Polish consul where diploma is issued
 • medical certificate (with Polish translation) to allow to study the chosen field
 • a copy of passport
 • one photography (35×45 mm)

Additional document if a EU state citizen is admitted.

 • certificate of equivalence of diplomas (until the end of first semester)

Required documents should be delivered to 89 Szamarzewskiego Str., building AB, or send via post to: Institute of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University, 89A Szamarzewskiego Street, 60-568 Poznań, POLAND.

 

INTERNATIONAL STUDENTS – NON-EU STATE CITIZENS

Send the following required documents to the following address:

Dział Nauczania
Adam Mickiewicz University
1 Wieniawskiego Street
61-712 Poznań
POLAND

Required documents for a non-EU state citizen:

 • printed and signed form
 • legalized or apostiled diploma
 • translation of diploma made by a sworn translator or certified by a Polish consul where diploma is issued
 • medical certificate (with Polish translation) to allow to study the chosen field
 • passport copy
 • a copy of visa or residence card (or other equivalent document)
 • one photography (35×45 mm)

Additional documents if possessed by a non-EU state citizen:

 • a copy of Polish origin certificate
 • a copy of Pole’s Card

In case of any questions or queries please contact:

tel. +48 61 829 43 75
email: katbla@amu.edu.pl

Develop (Inter) Cultural Intelligence!

INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world.

That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:

DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.

UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.

DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Rozwiń (między)kulturową inteligencję!

Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski na UAM prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program Intercultural Communication to wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom.

Język wykładowy: angielski

ODKRYWAĆ, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji

ROZUMIEĆ, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie

ROZWIJAĆ kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym.

Rozwój publiczności – studia podyplomowe

Rozwój publiczności to pierwsze w Polsce studia podyplomowe w całości poświęcone koncepcji Audience Development. Zakłada ona strategiczne i kompleksowe podejście do zagadnienia budowania relacji z publicznością przez organizacje sektora kultury. Roczny, autorski program edukacyjny powstał przy współpracy 10 organizacji eksperckich z 6 krajów europejskich (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT.

wprowadzenie do koncepcji rozwoju publiczności * rozumienie własnej organizacji * metody i praktyki diagnozowania publiczności * strategie rozwoju publiczności * rozwój publiczności w praktyce – action research * wizyty studyjne

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” realizowanej w roku akademickim 2021/2022. Program złożony jest z modułów łączących w sobie wiedzę i praktykę. Uczestnicy w twórczej i partnerskiej atmosferze pogłębiają kompetencje w obszarze budowania relacji z publicznością. Zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów z całej Polski.

Studia na kierunku „Rozwój publiczności” umożliwiają wymianę doświadczeń oraz współpracę. Dotychczas wśród uczestników poprzednich edycji studiów znalazły się osoby związane z organizacjami z różnych części kraju, w tym m.in.: Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, NOSPR w Katowicach, Biennale Warszawa, Zamek w Gołuchowie, Białołęcki Ośrodek Kultury, Fundacja PIX House, TR Warszawa, Teatr Ateneum, Biblioteka Raczyńskich, Fundacja Malta, Muzeum Narodowe, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: rozwojpublicznosci@amu.edu.pl

DLA KOGO?

Na studia zapraszamy zarówno doświadczonych praktyków, jak i osoby dopiero planujące rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością. Na studia aplikować mogą osoby, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich. Program trzeciej edycji studiów skierowany jest do osób z całej Polski.

CEL STUDIÓW

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW

W roku akademickim 2021/22 studia podyplomowe prowadzone są w trybie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia odbywać się będą zarówno w tradycyjnej formie weekendowych zjazdów w Poznaniu (Instytut Kulturoznawstwa – sale wykładowe na Kampusie Ogrody UAM), jak i online. Modułowy program kształcenia (40 ECTS) ma charakter teoretyczny i praktyczny. Udział w studiach w roku akademickim 2021/2022 jest odpłatny. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej.

ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI – WARUNKI REKRUTACJI

Udział w Studiach Podyplomowych „Rozwój publiczności” jest odpłatny. Kwota czesnego za całość studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2021-22 to 4000 PLN. Płatne w jednej racie do 15.11.2021 r. lub w dwóch ratach semestralnych po 2000 PLN w terminach do 15.11.2021 r. (pierwsza rata) oraz do 15.03.2022 r. (druga rata). Koszty ewentualnego dojazdu, noclegu, wyżywienia w terminach realizacji zajęć pokrywane są przez studentów samodzielnie.

Kandydaci powinni w terminie do 01.09.2021 r. dostarczyć:

 1. wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)
 2. kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich wraz z suplementem (prosimy nie wysyłać oryginałów dyplomów, wystarczy zwykła kopia bez konieczności poświadczenia notarialnego);
 3. pismo przewodnie zawierające informację o motywacji kandydata do podjęcia studiów „Rozwój Publiczności”, zawierające również najważniejsze informacje o doświadczeniu zawodowym i edukacyjnym kandydata (do 1500 znaków);

Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej drogą pocztową (decyduje termin stempla pocztowego) na adres sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa UAM, ul. Szamarzewskiego 89A, 60 – 568 Poznań z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności” oraz w postaci skanów na adres mailowy: rozwojpublicznosci@amu.edu.pl.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje komisja rekrutacyjna w terminie do 10.09.2021 r.

Studia doktoranckie

Szkoła Doktorska UAM

Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

 

STUDIA STACJONARNE / 4 LATA

JĘZYKI WYKŁADOWE: angielski, polski

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Nauki o kulturze i religii to dyscyplina realizująca badania z zakresu kulturoznawstwa, antropologii społeczno-kulturowej, teatrologii i studiów nad nowymi mediami.

W obszarze kulturoznawstwa podstawowe badania obejmują: teorie i metodologie nauk o kulturze z uwzględnieniem praktyk artystycznych i medialnych; filozofię kultury, semiotykę, miasto jako przestrzeń kulturową; polityki kulturowe; performatywny wymiar kultury; metody oparte na sztuce w animacji środowiska kulturowego i diagnozowaniu instytucji kultury.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content