Wytyczne sanitarne obowiązujące w roku 2021/2022

Wytyczne sanitarne obowiązujące w roku 2021/2022 600 600 Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

Zarządzenie nr 291/2020/2021
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących
przy organizacji zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 8 zarządzenia nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu
w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zarządzam:

§ 1

Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego
2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie:
1) wymogów sanitarnych związanych z przystosowaniem obiektów Uniwersytetu do
udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem
zarządzenia;
2) częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal
dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
3) sposobu umieszczenia w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków
dezynfekujących;
4) procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19
u studentów, doktorantów oraz pracowników.

§ 2

1. Ustala się następujące zasady obowiązujące w obiektach Uniwersytetu, w których
prowadzi się kształcenie:
1) przed wejściem do budynku wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy
użyciu środków dezynfekujących umieszczonych przy drzwiach wejściowych, do
zakrycia ust i nosa maseczką ochronną oraz poddania się kontroli mierzenia
temperatury ciała na żądanie portiera lub innej osoby upoważnionej przez kierownika
obiektu;
2) do budynku wstęp mają wyłącznie osoby bez objawów choroby infekcyjnej górnych
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności,
kłopoty z oddychaniem) oraz osoby nieobjęte kwarantanną albo izolacją domową;
3) korzystający z powierzchni ogólnodostępnych w budynku (hol, ciągi komunikacyjne,
klatki schodowe, windy, pomieszczenia sanitarne, toalety itp.) zakrywają usta i nos
maseczką ochronną.
2. W przypadku niestosowania się do zasad, określonych w ust. 1 portier odmawia wejścia
do budynku albo nakazuje jego opuszczenie.
3. Kierownik obiektu zapewnia:
1) oznakowanie miejsc siedzących zlokalizowanych w pomieszczeniach
ogólnodostępnych w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego (min.
1,5 m);
2) oznakowanie drzwi wejściowych do budynku oraz sal dydaktycznych informacją
o maksymalnej liczbie osób uprawnionych do jednoczesnego przebywania w budynku
oraz sali;
3) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku, sal dydaktycznych
i toalet;
4) zamieszczenie w widocznych miejscach instrukcji:
a) mycia i dezynfekcji rąk,
b) zakładania i zdejmowania rękawiczek,
c) zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych,
– zgodnie z informacją zamieszczoną w Intranecie, w zakładce BHP pod adresem:
https://uam.sharepoint.com/sites/BHP/SitePages/COVID-19.aspx;
5) regularne wietrzenie budynku oraz jego dezynfekcję, w szczególności powierzchni
dotykowych (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka oraz stoły, włączniki światła itp.),
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
6) miejsce izolacji w budynku, przeznaczone dla osób z podejrzeniem COVID-19 oraz
informuje o miejscu izolacji wszystkich pracowników świadczących pracę w budynku.

§ 3

1. Ustala się następujące zasady organizacji kształcenia w siedzibie uczelni w zakresie
koniecznym dla spełnienia obowiązujących wymogów sanitarnych:
1) w zajęciach prowadzonych w siedzibie uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby,
u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych
(gorączka, kaszel, ból mięśni);
2) uczestnicy zajęć, poza prowadzącym zajęcia, zobowiązani są w salach
dydaktycznych do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, chyba że możliwe jest
zachowanie odstępu między uczestnikami zajęć co najmniej 1,5 m;
3) prowadzący i uczestnicy zajęć przed rozpoczęciem zajęć dezynfekują ręce;
4) prowadzący zajęcia sporządza listę obecności uczestników, również w przypadku
Znak sprawy
zajęć, na których obecność nie jest obowiązkowa;
5) w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika zajęć (kaszel,
duszności, kłopoty z oddychaniem, ogólne złe samopoczucie) prowadzący zajęcia
kieruje go do wyznaczonego miejsca izolacji, informuje o tym dziekana i kierownika
obiektu oraz informuje uczestnika zajęć o konieczności konsultacji medycznej;
6) w przypadku wystąpienia u prowadzącego objawów, o których mowa w pkt 5,
dziekan niezwłocznie odsuwa go od prowadzenia zajęć i odsyła transportem
indywidualnym do domu.
2. W przypadku niestosowania się do zasad, określonych w ust. 1 pkt 1-3 prowadzący
zajęcia nie dopuszcza uczestnika do udziału w zajęciach.
3. Zasady i sposób dezynfekcji sal dydaktycznych określa kierownik obiektu w konsultacji
z dziekanem uwzględniając sposób prowadzenia zajęć, warunki lokalowe oraz możliwość
przeprowadzenia dezynfekcji przez pracowników obsługi obiektu, przy czym dezynfekcję
przeprowadza się po każdych zakończonych zajęciach oraz po każdym użyciu sprzętu
dydaktycznego lub laboratoryjnego.
4. Zasady dotyczące organizacji kształcenia określone w ust. 1 dotyczą studentów
wszystkich poziomów i form studiów, uczestników studiów doktoranckich, doktorantów
szkół doktorskich, słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów.

§ 4

Organizując zajęcia z wychowania fizycznego rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych,
podczas których nie można zachować dystansu 1,5 m, przy czym w salach sportowych nie
może przebywać większa liczba osób niż 75% obłożenia sali.

§ 5

1. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz innych bibliotekach dopuszcza się swobodny dostęp
czytelników oraz wypożyczających do zbiorów bibliotecznych, przy czym zakrywanie ust
i nosa maseczką ochronną i dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku jest
obowiązkowe.
2. Maksymalna dopuszczalna liczba osób przebywająca jednocześnie w czytelni wynosi 1
na 10 m2
, z wyłączeniem pracowników biblioteki, z jednoczesnym zachowaniem dystansu
minimum 1,5 m między osobami przebywającymi w czytelni.

§ 6

1. Dziekan może określić szczegółowe wytyczne sanitarne uwzględniając warunki lokalowe,
liczebność grup zajęciowych, specyfikę zajęć dydaktycznych, przy czym bezwzględnie
stosuje się zasady dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną
Znak sprawy
określone w niniejszym zarządzeniu.
2. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:
1) dziekana – stosuje się odpowiednio do wszystkich kierowników jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu, które prowadzą kształcenie;
2) siedziby uczelni – stosuje się także do filii.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCLERZ
Dr Marcin Wysocki

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content