DARIAH ANNUAL EVENT 2019: DANE W HUMANISTYCE

Najbliższe DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 maja 2019 r.

DARIAH Annual Event 2019 poświęcone będzie całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Kluczowe w tym zakresie są kwestie typu i ilości danych gromadzonych przez humanistów: z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?

Przyjrzenie się naturze danych w humanistyce może pomóc w projektowaniu nowych rozwiązań infrastrukturalnych służących do ich przetwarzania. Możemy pytać o istniejące zasoby big data oraz wykorzystywać osiągnięcia nauki o danych, aby poprawić organizację naszej pracy. Jednak największym wyzwaniem pozostaje nieustanne prowadzenie otwartej dyskusji na temat roli danych w kontekście konkretnych problemów badawczych oraz rozwój kultury uwzględniającej całe spektrum potrzeb związanych z danymi we wszystkich dyscyplinach humanistycznych, w odniesieniu do różnorodnych form współpracy w ich ramach, a także wszelkie kwestie społeczne z tym związane.

Wszystkim tym zagadnieniom i problemom poświęcone będą dyskusje w ramach DARIAH Annual Event 2019.

Wydarzenie jest otwarte dla całej europejskiej społeczności DARIAH oraz dla wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań oraz skorzystać z możliwości spotkań i nawiązania współpracy. W jego ramach odbędzie się szereg wykładów i warsztatów skupiających naukowców, specjalistów od technologii i analizy danych oraz przedstawicieli instytucji dziedzictwa kulturowego.

Zgłoszenia do udziału w DARIAH Annual Event 2019 przyjmowane są w dwóch kategoriach:

  1. Referaty/postery
  2. Spotkania (warsztaty oraz spotkania grup roboczych DARIAH)

Zgłoszenia (tytuły i abstrakty o długości do 1000 słów) przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Wystąpieniom konferencyjnym mogą towarzyszyć postery. Organizatorzy warsztatów i spotkań grup roboczych DARIAH są również zaproszeni do przygotowania posterów, które można będzie zaprezentować w ramach sesji posterowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2019 r.

Potwierdzenie udziału nastąpi do 12 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na temat DARIAH Annual Event 2019 oraz możliwości udziału znajduje się na stronie https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org.

Summer School w Szanghaju

SGroup,do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ogłosiła szczegóły Letniej Szkoły w Szanghaju, która odbędzie się w dniach  od 2.08 do 31.08 br.

Zainteresowani studenci powinni dostarczyć do 22 marca (do Działu Współpracy z Zagranicą) następujące dokumenty: list motywacyjny w języku angielskim, życiorys, wykaz ocen oraz podpisaną wersję ‚Declaration of Commitment’. Szczegóły w załącznikach oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Regionalny Koordynator Programu Kirklanda
Ul. Św. Marcin 78, Poznań

SGroup Summer School 2019

Shanghai Summer School – szczegóły programu

Summer School – Declaration of Commitment

dr R. Ciesielski – dyżur w trakcie sesji: CZWARTEK (12:30 do 13:30)

Umberto Eco: Niesamowite – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Zadaniem semiotyki […] jest wnikanie pod różnice, które są tak oczywiste, że nie warto o nich mówić – chyba tylko po to, aby je przekraczać – albo im nie dowierzać” – pisał Umberto Eco w artykule Znaki, ryby i guziki, poświęconym naukom humanistycznym.
W innym miejscu tego eseju, Eco proponował utożsamić semiotykę z filozofią, gdyż obie reagują zdziwieniem na okoliczności pojawiające się podczas rozumowania. Nie powinno wywołać dużego zaskoczenia stwierdzenie, że jego myśl – tak różnorodna, poczynając od historii kultury, estetyki po semiotykę i logikę – budzi nieustanną fascynację.

Zaproponowana w tytule kategoria niesamowitego odnosi się do szerokiego spektrum zagadnień omawianych, przywoływanych czy sugerowanych przez Umberto Eco, takich jak miejsca, czas, pamięć, wydarzenia, język, które prowokują do odnajdywania znaczeń.

Celowo eksponujemy wyrażenia o wątpliwej naukowo zasadności, jak zdziwienie czy fascynacja. Chcemy je bowiem uczynić słowami-kluczami do złożonego świata dorobku intelektualnego Umberta Eco. Niesamowitość opisywanej przez niego rzeczywistości
i niesamowitość perspektywy opisu, która w połączeniu z interpretacją staje się niejako rękojmią w odkrywaniu tajemnic i przedzierania się w labiryntach znaczeń, są obszarami,
w ramach których chcemy się poruszać podczas konferencji. Wystarczy wspomnieć dorobek powieściowy Eco, by móc wyobrazić sobie jakiego rodzaju przechadzki po lesie fikcji włoskiego badacza  będą nas tu interesować.

W myśl tych wstępnych ustaleń, zapraszając do udziału w konferencji, zachęcamy do namysłu nad rozległym dorobkiem Umberta Eco. Szczególną uwagę chciałybyśmy skierować na ten właśnie wymiar prac badacza, zaakcentować te z ogromu wątków jego dorobku, które dotykają kategorii niesamowitości w jej szerokich kontekstach, sytuując ją w wieloznacznych wymiarach rzeczywistości kulturowej.

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Umberto Eco pozostaje intrygująca i wciąż potrafi zadziwić.

Prosimy o przesyłanie abstraktów i tytułów wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego,  afiliacji  oraz adresu mailowego do dnia 17 marca 2019 roku na adres: konferencja.umbertoeco@gmail.com

 

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne,  wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:

– Pracownicy naukowi:  350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);

– Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Bliższe informacje, w tym dane potrzebne do dokonania przelewu, przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Umberto Eco: Niesamowite

Poznań, 16-17 maja 2019

 

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Semiotyki Kultury

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

 

http://sztuka.net 2.0 – ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni internetu

17 – 18 stycznia 2019

http://sztuka.net 2.0 – ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni internetu

Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym.
W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”.
Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki. Chcemy zwrócić jednocześnie uwagę na jej multimedialność i hipertekstualność odnoszącą się zarówno do jej technologicznej charakterystyki, jak i otwartych sposobów tworzenia i odczytywania.
Interesuje nas rzetelna konfrontacja z problematyką funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w internecie oraz próba refleksji nad sztuką (w) sieci jako nową praktyką komunikacyjną, redefiniującą relację z odbiorcą (i odbiorców ze sobą), tworzącą nowe sytuacje społeczne, formy wspólnotowości i estetyki.
Podczas konferencji http://sztuka. net, pragniemy przyjrzeć się zmianom nie tylko technologicznym czy estetycznym, ale także politycznym, kulturowym i ekonomicznym, stanowiącym kontekst funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w dobie/przestrzeni internetu. W trakcie dyskusji rozważymy ich potencjał; procesy, które miały wpływ na ich współczesny kształt; zmiany, które przeszły (np. od net.artu do „nowego net.artu”) oraz zadamy sobie szereg pytań o kierunki i możliwości ich dalszego rozwoju.

Seminaria otwarte Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich

Seminarium otwarte Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich

22.01, godz. 11.30 – dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

„Ostukując architekturę Brukalskiej laseczką ślepca”. Latorurowska analiza krytyczna praktyki projektowej Barbary Brukalskiej.

29.01, godz. 11.30 – prof. PG dr hab. Małgorzata Dymnicka

Nowe rytuały i symbole przynależności do miasta w dobie globalizacji

Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów.

Instytut Kulturoznawstwa UAM
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, pokój 30
Poznań, Szamarzewskiego 89A