Kształcenie zdalne / E-learning [PL/EN]

Kształcenie zdalne / E-learning [PL/EN] 1000 1000 Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

English Version

NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Decyzja nauczyciela akademickiego dotycząca prowadzenia zajęć w formie zdalnej po analizie możliwości dotyczących specyfiki przedmiotu, obecnych możliwości technicznych oraz własnych umiejętności przygotowania i przeprowadzenia zajęć w takiej formie (decyzja taka może być przesłana np. mailem do dziekana / formularzem online – pozostawiamy to do ustalenia przez Państwa dziekanów).
Zgoda dziekana na realizację danych zajęć w formie zdalnej (zgoda ogólna lub indywidualna, np. w formie maila do nauczyciela akademickiego –  to także pozostawiamy do ustalenia przez Państwa dziekanów).
Poinformowanie przez nauczyciela akademickiego studentów przypisanych do danego przedmiotu o możliwości realizacji danego przedmiotu w formie zdanej (poprzez USOS / mail) – student ma obowiązek złożenia deklaracji o możliwości lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej w terminie określonym przez nauczyciela akademickiego.
Informacja zwrotna ze strony studenta wysłana do nauczyciela akademickiego – deklaracja możliwość lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej (poprzez USOS / mail).
Decyzja nauczyciela akademickiego – na podstawie deklaracji studentów – o uruchomieniu zajęć w formie zdalnej – oraz poinformowanie  o tym fakcie studentów drogą mailową.
Realizacja zajęć w formie zdalnej
Ewidencjonowanie zajęć realizowanych w formie zdalnej – załącznik do Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora UAM z dnia 19 marca 2020 r.
Przekazanie ewidencji do dziekana po zakończeniu odbywania zajęć formą zdalną lub po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia związanego z wirusem SARS-CoV-2COVID-19.
STUDENCI
Obowiązkowe przesłanie deklaracji możliwości lub braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej (np. przesłanie maila do nauczyciela akademickiego w terminie przez niego wyznaczonym).
W przypadku pozytywnej deklaracji udziału – aktywny udział w zajęciach dydaktycznych w formie zdalnej.
W przypadku braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej – jeśli student znajduje się w grupie, dla której takie zajęcia są realizowane – obowiązkowe zaliczenie przedmiotu na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.
W przypadku, gdy przedmiot nie może zostać zrealizowany w formie zdalnej, udział w zajęciach w formie tradycyjnej nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.
Objaśnienie: w powyższej „instrukcji” przez „nauczyciela akademickiego” rozumie się także „doktoranta” prowadzącego zajęcia dydaktyczne dla studentów, a przez „studenta” także „doktoranta” uczestniczącego w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Proponowana treść informacji nauczyciela akademickiego o decyzji dotyczącej prowadzenia zajęć w formie zdalnej:

Na podstawie Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r  informuję, iż w związku z uzyskaną zgodą Dziekana Wydziału …………………………. podjąłem / podjęłam decyzję, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych ze względu na zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19 zajęcia z przedmiotu …….………, na kierunku …………..(tryb, rok ……..) prowadzone będą w formie zdalnej.
Bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną na adres: …………………..  deklaracji o możliwości / o braku możliwości technicznych udziału w zajęciach prowadzonych w takiej formie z wykorzystaniem  …………….. (nazwa narzędzi) w nieprzekraczalnym terminie do ……………………………..
oraz deklaracji studenta dotyczącej możliwości lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach:
Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) deklaruję, że mam możliwości techniczne do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w ramach przedmiotu …………….  z wykorzystaniem narzędzia ……………………….
lub
Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) wobec braku możliwości technicznych nie deklaruję udziału w zajęciach w formie zdalnej z przedmiotu  …………………. .
UWAGA! Tylko deklaracje o braku możliwości technicznych, które wpłyną do nauczyciela akademickiego w ustalonym przez niego terminie, będą stanowić podstawę do ustalenia liczby studentów, o których mowa w §3 Zarządzenia Rektora nr 433/2019/2020 oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu kształcenia w ramach danego przedmiotu w formie zdalnej.

FAQ

Zarządzenie Rektora nie zmienia statusu zajęć dydaktycznych ustalonych w „Regulaminie studiów UAM”, daje możliwość zmiany jedynie – i to na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej – formy realizacji tych zajęć. Udział w wykładach nadal pozostaje nieobowiązkowy, a obowiązek udziału w innych zajęciach zgodny z zasadami przedstawionymi studentom w kartach przedmiotów (sylabusach).
Dziekan podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Może ona mieć formę ogólną (np. dla wszystkich przedmiotów w ramach kierunku studiów lub roku studiów) lub indywidualną. Dziekan podejmuje także decyzję o formie zgłoszenia oraz zakresie informacji, jakie powinna ona zawierać.
Dziekan podejmuje decyzję w zakresie wskazania czasu realizacji zajęć, które będą miały charakter synchroniczny (zajęcia w czasie rzeczywistym). Rekomendujemy, aby zajęcia tego typu, np. streamingowany wykład albo konsultacje przez MS TEAMS odbywały się w terminach przewidzianych planem zajęć na ten semestr.
Zarządzenie nie wskazuje narzędzi e-learningowych do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Ich wybór pozostaje w gestii prowadzących zajęcia.
W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie podejmuje się przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej,  nie należy wymagać od niego uzasadnienia tej decyzji.
Studenci, którzy nie mają możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej, zaliczają dany przedmiot obowiązkowo na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Nie będą dla nich organizowane dodatkowe zajęcia. Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego liczba zajęć pozostaje bez zmian.
Objaśnienie: w przypadku powyższych uwag przez „dziekana” rozumie się także „dyrektora filii, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowych oraz kierownika studiów doktoranckich”.
Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content