Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wzory kultury a wzory obywatelskości – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wzory kultury a wzory obywatelskości – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym” 1000 1000 Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa UAM
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Wzory kultury a wzory obywatelskości –
Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym”
Poznań, 19.11.2021

ZAPROSZENIE (PDF)

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – Rozpoczęcie konferencji – dr Małgorzata Durzewska Instytut kulturoznawstwa UAM, Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze

10.10 – Oficjalne otwarcie Konferencji Naukowej Wzory kultury a wzory obywatelskości obywatelskości  – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym przez Panią Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM: Prof. UAM dr hab. Agatę Skórzyńską

 10.30 – 13.00 – Sesja I inauguracyjna– Przemiany wzorów obywatelskości

Wprowadzenie Prof. dr hab. UAM Andrzej Bełkot Instytut kulturoznawstwa UAM, Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
Wystąpienia uczestników konferencji podczas sesji (moderatorka dr Małgorzata Durzewska)

Prof. dr hab. Jaroslaw Płuciennik, Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii Literatury,
Polskie Antygony – wzorce kulturowe zaangażowania obywatelskiego. Studium przypadku

Prof. dr hab. Dorota Angutek, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii,
Wzory animacji kultury w warunkach indywidualizacji i izolacji społecznej  w środowiskach lokalnych. Na przykładzie regionu Krajny

Dr Paulina Depczyńska, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Edukacja obywatelska w Szwajcarii – charakterystyka i uwarunkowania systemowe

Dr Juliusz Iwanicki, Wzory obywatelskie w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie. Normatywne założenia a praktyka edukacyjna z perspektywy nauczyciel-uczeń

13.00 Dyskusja

 13.30 –  14.30. Sesja  II – Przemiany obyczajowości
Wystąpienia uczestników konferencji (moderatorka dr Małgorzata Durzewska)

Dr Małgorzata Borkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II,
Obyczaje w społeczeństwie obywatelskim

Prof. dr hab. UAM Andrzej Bełkot, Instytutu Kulturoznawstwa UAM,
Znaczenie i normatywność współczesnej obyczajowości w kształtowaniu się sfery publicznej

Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Kierownik Pracowni Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,
Reformacja obyczajów polskich – z tradycji polskiej myśli społecznej wzorów obywatelskich

14.30 Dyskusja

 14.50 -16.10 Sesja III – Myśl społeczna i inicjatywy społeczne

Wystąpienia uczestników konferencji (Moderator: Prof. Andrzej Beukot)

 Dr Janusz Dworak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, dr Henryk A. Kretek, Politechnika Śląska Gliwice, PWSZ Racibórz,
Nowe aspekty emergencji a post-rzeczywistość w aspekcie chrześcijańskiej nauki społecznej

Prof. dr hab. UAM Małgorzata Grzywacz, Instytut Kulturoznawstwa UAM,
Wiedeńska arka Noego. Działania pomocowe wobec chrześcijan pochodzenia żydowskiego w nazistowskiej Austrii

dr Małgorzata Durzewska, Instytut Kulturoznawstwa UAM,
Współczesne formy inicjatyw społecznych w dobie pandemii – ruch kobiet a wzory kobiety w kulturze

Prezentacja pt.: Zmiana, gość Agnieszka Niedobylska,
trenerka siłowa fitness, założycielka społeczności Strong Siostry, Twórczyni kampanii społecznej dla kobiet.

Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytut Socjologii, Instytut Socjologii UAM w Poznaniu,
Zróżnicowanie form społecznych wypowiedzi przeciw myślistwu

16.10 Dyskusja

 16.30. Zakończenie konferencji – Podsumowanie

Organizatorzy: Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Kierownik Pracowni Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,
Prof. dr hab. UAM Andrzej Bełkot, Instytutu Kulturoznawstwa UAM,  Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze oraz dr Małgorzata Durzewska Instytut kulturoznawstwa UAM, Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze

 


 

Założenia programowe konferencji

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia kolejnych wyzwań badawczych w ramach rozważań nad zagadnieniem obywatelskości w kulturze. Tym razem, refleksję nad wzorami obywatelskości jako wzorami kulturowymi, rozszerzamy o zazębiającą się z nią problematykę obyczajową. Wszystkie wzory kultury, w tym wzory obyczajowe, mają swój udział w realizacji określonego ideału osobowościowego. Sposób rozumienia i realizacji wzorów obywatelskości ma kluczowy wpływ na kształt ładu społeczeństwa demokratycznego. Często jednak nie dostrzega się ich w szerszym kontekście występowania. Kształtowane są one przez te same siły kultury, które formują inne systemy działań normatywnych. Wśród nich znajduje się obyczaj, który postrzega się nierzadko jako swoistą „etykę w działaniu”. Wzory obyczajowe, pomimo że przeważnie niesformalizowane, są w takim samym stopniu normatywne jak wzory obywatelskości. Oba zorientowane są na realizację usankcjonowanych społecznie wartości – pierwsze przeważnie nieuświadamianych jako „zbyt praktycznych”, drugie uświadamianie w wymiarze światopoglądowym jako „wartości kierunkowe”. Obywatelskość niejednokrotnie łączy się z obyczajowością współdziałając z nią w realizacji wspólnych sensów ideowych, niemiej jednak pojawiają się też między nimi rozbieżności bądź konflikty. Wynika to z tego, że obyczaj „pragnie być” partykularny jako unikalny głos danej społeczności, obligujący jej członków do specyficznego działania, obywatelskość zaś „dąży” do uniwersalności w ramach abstrakcyjnego ideału wolnego od przymusu i kierującego się rozumem człowieczeństwa. Przyjąć można jednak również, że istnieje ponadlokalna obyczajowość obywatelska. Wykształciła się ona na mocy tradycji oświeceniowej, która zdołała przezwyciężyć regionalne tradycje prawno-obyczajowe. Na ile jest ona jednak wszechobowiązująca i powszechnie akceptowana? W sytuacjach kryzysowych testują to „realia chwili”. I to właśnie te momenty najlepiej umożliwiają na określenie mocy sprawczej tak wzorów obywatelskich, jak i obyczajowych. Współczesna dynamika zmian społeczno-kulturowych mocno wpływa na wzory obywatelskości oraz nieustannie przyśpiesza tempo przemian obyczaju. Przyczynia się to niekiedy do wyłaniania nowych form zjawisk kulturowych o splecionym, obyczajowo-publicznym charakterze.

W tej edycji cyklu konferencyjnego pragniemy skupić się na oddziaływaniach, przenikaniach, dysonansach, konfrontacjach pomiędzy obywatelskością (jej wzorami) a obyczajem (jego normami i dyrektywami). W tym kontekście, szczególnie interesują nas nowe zjawiska graniczne, hybrydyczne, skontaminowane, o rozbudowanych strukturach sensownych i/lub złożonym przebiegu realizacyjnym. Mogą zachodzić równocześnie na płaszczyźnie przekonaniowej (ideowej), jak i działaniowej (praktycznej). Kontekst dociekań badawczych może być zatem teoretyczny bądź też ukierunkowany na prezentację/analizę konkretnych przykładów. Zostawiamy też jednak pole do innych podejść i sposobów myślenia nad tymi zagadnieniami, związanych z odmiennymi preferencjami/perspektywami badawczymi (poznawczymi).

Proponujemy zatem wymianę poglądów na wybrane tematy:

Relacje pomiędzy uświadamianymi wzorami obywatelstwa a fasadowymi
Przemiany wzorów obywatelstwa – od form historycznych po współczesne
Wzory obywatelskości a wzory obyczajowe – relacje, przepływy, kontestacje, transformacje
Ideały wzorów obywatelskości a ich rzeczywista realizacja w życiu społecznym
Rola i specyfika obyczajów w życiu publicznym
Wizerunki „dobrego obywatela” w obyczajach
Wpływ kostnienia lub rozluźnienia obyczajowości na normatywność wzorów obywatelskości
Wpływ współczesnych przemian obyczaju na aktualny kształt życia publicznego
Wzory obywatelskości a obyczaje polityczne – między normatywnością a faktualnością
Transformacje obyczajowości w obywatelskości i obywatelskości w obyczajowość – akomodacje, asymilacje, anihilacje
Obyczajowy wymiar działalności publicznej (zinstytucjonalizowanej i spontanicznej) – obyczaj obywatelski, obywatelskość obyczajów
Obyczajowe trendy (moda, styl życia) w obywatelskości (wzorotwórczej, performatywnej)
Wzory obywatelskości a wzory subkulturowe (korespondencje, konflikty, kolaboracje)
Kontrobyczajowe formy protestu i nieposłuszeństwa obywatelskiego
Obyczajowe ramy manifestacji politycznych vs polityzacja obyczajów (sakralizacja, uludycznienie, karnawalizacja, estetyzacja)
Wzory obywatelskości i wzory obyczajowe w sytuacjach kryzysowych (np. pandemia)
Wpływ epidemii na życie publiczno-obyczajowe

Terminarz:

17.10.2021 – ostateczny termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu, w tym: nadesłania abstraktu w języku polskim w objętości ok. 1000 znaków i angielskim ok. 500 znaków. Abstrakt powinien zawierać plan referatu, główne problemy badawcze i/lub tezy pracy oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim (max. 5 słów), wraz z tłumaczeniem tytułu na j. angielski. Prosimy kierować zgłoszenia na załączonym formularzu na adres: zuzula@amu.edu.pl abelkot@amu.edu.pl

24.10.2021 – przesłanie osobom, które nadeślą wypełnione zgłoszenie informacji o przyjęciu przez organizatorów propozycji referatów. Nieprzekraczalny czas wystąpień: 20 min.

do 03.11.2021 – dokonanie przez uczestników wpłaty w wysokości 120 zł za udział w konferencji po otrzymaniu przez nich informacji o zaakceptowaniu tematu przez organizatorów.

Opłaty prosimy kierować na nr konta UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając cel subkonta /K00000657/ oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji. Z dopiskiem: „Wzory kultury a wzory obywatelskości – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym”

Prosimy jednocześnie o przesłanie kopii dokonania wpłaty na adres mailowy podany w komunikacie lub adres mailowy organizator, zaś w tytule maila proszę dodać: „Wzory kultury a wzory obywatelskości – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym”.

do 07.11.2021 – przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział, dokonają opłaty konferencyjnej oraz uzyskają akceptację tematu wystąpienia.

19.12.2021 – ostateczny termin nadesłania artykułów w formie elektronicznej.

Artykuł powinien zawierać ok. 20 000 znaków. W nagłówku należy podać imię oraz nazwisko autora, afiliację, a także stopień/tytuł naukowy. Tekst powinien być ustrukturyzowany tj. podzielony na rozdziały i podrozdziały, poprzedzone wstępem (w nim główne tezy artykułu, problemy badawcze, odniesienia do aktualnego stanu wiedzy w omawianym temacie). Artykuł należy zakończyć podsumowaniem oraz listą wykorzystanej literatury (bibliografii).

Przesłany, oceniony merytorycznie, zrecenzowany, poprawiony oraz poddany korekcie artykuł zostanie wydrukowany w monografii na rok 2021!

19.11.2021 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wzory kultury a wzory obywatelskości – Nowe formy obyczajowo-publiczne w życiu społecznym”, [Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną zakładamy, że konferencja odbędzie się w formie online na platformie TEAMS, jednak przy sprzyjających okolicznościach dopuszcza się możliwość przebiegu hybrydowego – na miejscu w Poznaniu oraz online]

Korespondencję prosimy kierować na adresy: zuzula@amu.edu.pl abelkot@amu.edu.pl

Rada programowa:

prof. UAM, dr hab. Jan Grad
dr Małgorzata Durzewska
prof. UAM, dr hab. Andrzej Bełkot

Organizatorzy:

Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
dr Małgorzata Durzewska zuzula@amu.edu.pl
prof. UAM, dr hab. Andrzej Bełkot abelkot@amu.edu.pl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content