Aktualności

Więcej

Instytut Kulturoznawstwa UAM serdecznie zaprasza na wykład otwarty prof. Marii Giulii Dondero z Uniwersytetu w Liège oraz Fonds National de la Recherche Scientifique w Belgii poświęcony wykorzystaniu semiotyki do analizy ilościowej obrazów w odniesieniu do koncepcji Lva Manovicha. Tytuł wykładu: „Visual semiotics and automatic analysis of images from the Cultural Analytics Lab: how can quantitative […]

Więcej

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza na stronę internetową http://austria.org.pl/granty, gdzie w zakładce GRANTY  znajdują się najnowsze informacje o programach stypendialnych na letnie kursy sztuk pięknych i seminaria kulturoznawcze w Austrii. Letnia Akademia Sztuk Pięknych w Salzburgu zapraszaj na kursy sztuki przeznaczone dla artystek i artystów, ludzi kultury oraz osób zawodowo niezwiązanych ze sztuką. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Where […]

Więcej

Najbliższe DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 maja 2019 r. DARIAH Annual Event 2019 poświęcone będzie całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Kluczowe w tym zakresie są kwestie typu i ilości danych gromadzonych przez humanistów: z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się […]

Więcej

SGroup,do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ogłosiła szczegóły Letniej Szkoły w Szanghaju, która odbędzie się w dniach  od 2.08 do 31.08 br. Zainteresowani studenci powinni dostarczyć do 22 marca (do Działu Współpracy z Zagranicą) następujące dokumenty: list motywacyjny w języku angielskim, życiorys, wykaz ocen oraz podpisaną wersję ‚Declaration of Commitment’. Szczegóły w […]

Struktura

Zakłady / Pracownie

Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze
Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
Zakład Etyki Gospodarczej
Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną
Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną
Zakład Semiotyki Kultury
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich
Zakład Performatyki
Zakład Hermeneutyki Kultury

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska
mariamne@amu.edu.pl
Dyżur: środa godz. 11.30-12.30, pok. 26

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia
dr Jacek Zydorowicz
jazy@amu.edu.pl
Dyżur: wtorek godz. 13.00-14.00, pok. 36

Z-ca Dyrektora ds. studenckich
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek
ag.kaczm@amu.edu.pl
DYŻUR: środa 13:30-14:30

Sekretariat

Godziny otwarcia: 9.30 - 14.30

mgr Sylwia Liszyńska
tel. +48 618 29 21 05
email: slisz@amu.edu.pl

mgr Renata Wieloch
tel. +48 618 29 22 29
email: wieloch@amu.edu.pl

O Instytucie...

Instytut Kulturoznawstwa UAM powstał w końcu lat siedemdziesiątych. Rozpoczął działalność w ramach Wydziału Historycznego w 1976 r. a w roku akad. 1985/86 wszedł w struktury organizacyjne Wydziału Nauk Społecznych...

Więcej o historii Instytutu

Zadania Instytutu w momencie jego powstania zostały sformułowane w dwóch podstawowych aspektach:

I. Badawczym:

 1. rozwijanie ogólnej teorii kultury i metodologii nauk o kulturze;
 2. rozwijanie teorii poszczególnych dziedzin kultury ze szczególnym uwzględnieniem teorii kultury artystycznej;
 3. prowadzenie empirycznych badań kultury współczesnej;
 4. prognozowanie i programowanie rozwojowych procesów kulturowych;
 5. uogólnianie doświadczeń praktycznych z zakresu upowszechniania kultury, planowania i organizacji życia kulturalnego;
 6. opracowywanie metodyki pracy kulturalnej

Ponieważ, kulturoznawstwo, jako nowy kierunek studiów uniwersyteckich, nie dysponował wystarczającymi doświadczeniami pedagogicznymi, ważnym zadaniem badawczym Instytutu była praca nad doskonaleniem ogólnego programu nauczania oraz programami szczegółowymi tych przedmiotów, które nie mogą się odwoływać bezpośrednio do doświadczeń innych kierunków studiów humanistycznych.

II. Dydaktycznym:

 1. kształcenie studentów w ramach magisterskich studiów dziennych i zaocznych z kulturoznawstwa;
 2. kształcenie i doskonalenie pedagogiczne młodej kadry naukowej Instytutu;
 3. prowadzenie międzywydziałowego studium doktoranckiego z zakresu metodologii nauk o kulturze, teorii i historii kultury oraz teorii kultury artystycznej.

Obok zadań naukowo-badawczych i dydaktycznych Instytut współpracuje z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi badania nad teorią kultury, empiryczne badania nad współczesną kulturą i prakseologicznymi aspektami upowszechniania kultury; upowszechnia, rezultaty badań poprzez wydawanie publikacji naukowych, organizowanie konferencji naukowych oraz działalność odczytową, a także współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym.

W latach dziewięćdziesiątych wystąpiły w Instytucie liczne zmiany rozwojowe utwierdzające jego pozycję akademickiej placówki badawczo-dydaktycznej. Znalazło to swój wyraz podsumowujący w przyznaniu Instytutowi przez Komitet Badań Naukowych Kategorii A.
Niezmienna pozostawała ogólna tendencja do pojmowania świeżo powstałego w Polsce kulturoznawstwa jako dyscypliny integrującej całokształt badań humanistycznych w oparciu o filozofię i socjologię kultury oraz antropologię społeczną.
W 1993 roku Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji. Obecnie Instytut umożliwia studiowanie wielu słuchaczom Studium Doktoranckiego WNS rekrutującym się spośród różnych kierunków humanistycznych.
Instytut Kulturoznawstwa UAM współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi. W ostatnich latach gośćmi Instytutu byli wybitni profesorowie: Wolfgang Welsch (Berlin), Zygmunt Bauman (Leeds), Heinz Paetzold (Maastricht), Left Kreft (Ljubljana), Wolf Lepenies (Berlin), którzy wygłaszali odczyty lub brali czynny udział w organizowanych przez Instytut sesjach.

Kilku pracowników Instytutu otrzymało w ostatnich latach stypendia i odbyło staże w renomowanych uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Biorą również aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, jak Światowy Kongres Estetyczny w Lahti (1995), Światowy Kongres Semiotyczny w Guadalajara (1997), Światowy Kongres Socjologii Teatru w Antwerpii (1997), Ogólnopolski Zjazd Filozofii w Toruniu (1995), Światowy Kongres Estetyczny w Ljubljanie (1998) i wielu innych oraz organizują konferencje międzynarodowe. W ostatnich latach były to: Man Within Culture at the Threshold of the 21st Century 16-18.10.2000; Ethical Dimensions of Corporate Governance, 21-22.06.2002

Pracownicy Instytutu prowadzą też działalność wydawniczą. Od kilku lat ukazuje się seria wydawnicza redagowana przez pracowników Instytutu Studia Kulturoznawcze (do tej pory ukazało się 11 tomów, a kolejne są w przygotowaniu), a także publikują swoje książki w Wydawnictwie Fundacji Humaniora, w Instytucie Kultury, Wydawnictwie Naukowym PWN oraz innych krajowych oficynach.

Nauka

Współpraca międzynarodowa

Granty badawcze

Przewody doktorskie

Koło Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa

Programy studiów

plany oraz aktualne zmiany zajęć
Przejdź

Dydaktyka

MISJA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

MISJA INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Instytut Kulturoznawstwa UAM jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków akademickiego kulturoznawstwa w Polsce. Jego tradycję wyznacza dorobek metodologicznej szkoły poznańskiej, ale przede wszystkim, wyrastająca z unikatowych w skali światowej, naukowych osiągnięć tej szkoły, oryginalna teoria kultury Jerzego Kmity, jednego z założycieli i długoletniego dyrektora Instytutu.

Od rozpoczęcia działalności w 1976 roku program dydaktyczny silnie skorelowany był z profilem badawczym Instytutu. „Poznańskie kulturoznawstwo” to były wówczas elitarne studia, skoncentrowane na zagadnieniach teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą. Z czasem pole zainteresowań badawczych i zakres oferowanej studentom wiedzy poszerzał się o badania kolejnych dziedzin kultury (zwłaszcza kultury artystycznej: sztuki plastyczne, teatr, literatura, film), uczestnictwa w kulturze, historii nauk o kulturze, historii kultury.

Ważnym momentem w rozwoju badań i studiów kulturoznawczych były lata 80. i 90., kiedy perspektywa społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity zaczęła być uzupełniania lub konfrontowana przez jego uczniów z nowymi podejściami, wynikającymi z atmosfery zmiany i fermentu, jakie w światowej humanistyce późnych lat 70. przyniosły np.: postmodernizm, poststrukturalizm, dekonstrukcja.    

Obecnie badania kulturoznawcze w naszym Instytucie prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych nurtów i tendencji w światowej humanistyce. Polska tradycja kulturoznawcza uzupełniania jest o nowe podejścia: teorię komunikacji międzykulturowej, anglo-amerykańskie studia kulturowe, visualstudies, media studies, performance studies, studia genderowe i postkolonialne. Rozwijane są podejścia związane z tzw. analizą kulturową oraz badaniami jakościowymi. Pojawiają się także nowe obszary przedmiotowe. Badania kulturoznawcze prowadzone są obecnie w ramach ośmiu Zakładów: Historii i Metodologii Nauk o Kulturze, Badań nad kulturą Artystyczną, Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną, Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, Kultury Gospodarczej, Semiotyki Kultury, Kultury Miasta oraz Performatyki. 

Program studiów skonstruowany jest tak, aby przekazać studentom podstawową (studia I stopnia) i zaawansowaną (studia II stopnia) wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, obejmującą:

 • główne tradycje, szkoły i kierunki w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowane na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą
 • historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia i media cyfrowe, teatr i performans)
 • komunikację międzykulturową
 • komunikację medialną
 • kulturę gospodarczą
 • kultury miejskie

Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z:

 • organizacją i zarządzaniem w kulturze
 • marketingiem kulturalnym
 • animacją społeczno-kulturalną
 • edukacją kulturalną
 • publicystyką kulturalną i krytyką artystyczną

Wykłady prowadzone przez znanych polskich specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są także o zajęcia praktyczne (konwersatoria, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe).

Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną:

 • kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne)
 • animator społeczno-kulturalny
 • edukator kulturalny
 • przedsiębiorca kulturalny
 • publicysta kulturalny i krytyk sztuki
 • pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej)
 • a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych

Program studiów zapewnia:

 • kompetencje międzykulturowe i znajomość kultury europejskiej oraz krajów pozaeuropejskich, niezbędne do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy
 • specjalność w języku angielskim, adresowaną do studentów z zagranicy (program ten także obejmuje wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej)

Program studiów umożliwia także osiągnięcie kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Oferuje umiejętności przydatne w organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.

NOWE WARUNKI I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zgodnie z realizowaną właśnie w polskim szkolnictwie wyższym reformą, program studiów w Instytucie Kulturoznawstwa UAM dostosowany został do wymogów tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji (zintegrowanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji), co oznacza, że jest budowany obecnie w oparciu o zakładane EFEKTY KSZTAŁCENIA. KRK i ERK przewidują, że program studiów budowany jest przez autonomiczną programowo jednostkę (bez konieczności realizacji narzuconych ustawowo minimów programowych), przy zachowaniu zasady porównywalności osiąganych przez studenta efektów kształcenia między różnymi kierunkami studiów i uczelniami w Polsce, i w Europie. Ma to umożliwić zarówno mobilność edukacyjną, jak i mobilność na rynku pracy. 

W czerwcu 2012 roku w Instytucie Kulturoznawstwa zostały zdefiniowane efekty kształcenia, które obecnie podlegają praktycznej weryfikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji zakładają, że program studiów budowany jest z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności, jakie osiąga absolwent. To do nich dostosowane powinny być treści przedmiotowe. Opis kierunkowych efektów kształcenia znajduje się w oddzielnym załączniku.  

PLANOWANE ZMIANY

W Instytucie Kulturoznawstwa UAM opracowywana jest obecnie wewnętrzna strategia rozwoju, która pozwoli na dalsze udoskonalanie programu studiów, ale także na silniejsze zintegrowanie oferty edukacyjnej z dorobkiem naukowo-badawczym i doświadczeniami praktycznymi pracowników Instytutu. Strategia obejmować ma realizację projektów dydaktyczno-badawczych. Przewiduje konieczne w dzisiejszych warunkach pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie infrastruktury oraz oferty i zaplecza dydaktycznego. Ma to związek także z ograniczeniem wydatków na humanistykę i nauki społeczne w polskim systemie nauki

Strategia ma zapewnić rozwój (zwłaszcza młodej) kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu w związku z wyraźnym i systematycznym ograniczaniem środków finansowych na badania naukowe i rozwój zawodowy nauczycieli akademickich w Polsce

Strategia ma odpowiadać na zmieniające się warunki na rynku pracy oraz na ryzyko obniżającej się rekrutacji w związku z niżem demograficznym

Strategia ma proponować formy edukacji dostosowane do modelu uczenia się przez całe życie (LLL) w postaci oferty studiów podyplomowych, pozwalającej na uzupełnianie wykształcenia osobom aktywnym zawodowo

Pierwszym etapem pracy jest modyfikacja programu studiów II stopnia. Zgodnie z sugestiami naszych studentów, rezygnujemy ze specjalności (wymagających odrębnej rekrutacji) na rzecz bardziej elastycznego systemu studiów opartych o tzw. moduły kształcenia (tematycznie powiązane bloki przedmiotów). Obecnie opracowywane moduły kształcenia to:

 • Kultura i media
 • Kultura i sfera publiczna
 • Teoria i historia kultury

 

Proces dyplomowania

Regulamin wewnętrzny przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na 3-letnich stacjonarnych studiach kulturoznawstwa 

 1. Komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w Instytucie Kulturoznawstwa wyznacza Dziekan na podstawie Regulaminu Studiów (paragrafy 66-72).
 2. Student losuje 3 pytania z programu studiów.
 3. Pytania są zapisywane w protokole.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi student wychodzi, a komisja ustala oceny (każda odpowiedź jest oceniana oddzielnie) i ostateczny wynik egzaminu dyplomowego. Po zakończeniu narady informuje o wyniku studenta.
 5. Ostateczny wynik ustala się poprzez dodanie: (Regulamin studiów, paragraf 73, punkt 2)

a. ¾ średniej ocen z egzaminów w toku studiów
b. ¼ oceny egzaminu dyplomowego

 1. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów
 2. zgodnie z zasadą:

a. do 3,40 - dostateczny (3,0)
b. powyżej 3,40 do 3,80 - dostateczny plus (3,5)
c. powyżej 3,80 do 4,20 - dobry (4,0)
d. powyżej 4,20 do 4,60 - dobry plus (4,5)
e. powyżej 4,60 - bardzo dobry (5,0)

 1. Nieobecność na egzaminie dyplomowym można usprawiedliwić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia o ważnym wypadku losowym.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy (poprawkowy i dla osób, które nie mogły przystąpić w pierwszym terminie) odbywa się we wcześniej wyznaczonym dniu lipca.

Regulamin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach magisterskich

 1. Regulamin przeprowadzenia egzaminu dyplomowegona studiach magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa jest zgodny z „Regulaminem Studiów UAM” (paragrafy 66-72).
 2. Zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów są zgodne z  „Regulaminem Studiów UAM” (paragrafy 73-75).

 

Wersja PDF:

Regulamin - studia licencjackie

Regulamin - studia magisterskie