ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI

Studia podyplomowe

O studiach

„Rozwój publiczności” to pierwsze w Polsce studia podyplomowe w całości poświęcone koncepcji Audience Development. Zakłada ona strategiczne i kompleksowe podejście do zagadnienia budowania relacji z publicznością przez organizacje sektora kultury. Roczny, autorski program edukacyjny powstał przy współpracy 10 organizacji eksperckich z 6 krajów europejskich (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT. Pierwszą, pilotażową edycję programu w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował wraz z Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Poznań. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy warszawskich oraz poznańskich instytucji kultury: Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Biennale Warszawa, Teatr Rozmaitości, Teatr Ateneum, Teatr Baj, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny.

Dla kogo?

Na studia zapraszamy zarówno doświadczonych praktyków, jak i osoby dopiero planujące rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością. Na studia aplikować mogą osoby, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich.

Cel studiów

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Organizacja i program studiów

Roczny program studiów podyplomowych (październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.) prowadzony będzie w trybie zjazdów weekendowych w dwóch grupach pracujących osobno w Poznaniu i Warszawie. Program złożony jest z różnorodnych - teoretycznych i praktycznych - modułów szkoleniowych (46 ECTS). Udział w studiach w roku akademickim 2019/2020 jest odpłatny. Osoby przyjęte na studia podyplomowe „Rozwój publiczności”, zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej.

Wybrane zagadnienia programowe: wprowadzenie do koncepcji rozwoju publiczności, rozumienie własnej organizacji, metody i praktyki diagnozowania publiczności, strategie rozwoju publiczności, rozwój publiczności w praktyce – action research, wizyty studyjne

REKRUTACJA

Termin składania dokumentów - pierwszy etap rekrutacji:

15.07.2019

Terminy

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi
do drugiego etapu:
10.09.2019 r. - Warszawa
12.09.2019 r. - Poznań

Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres: connect@amu.edu.pl
Kandydaci powinni w terminie do 15 lipca 2019 r. dostarczyć:
a)      obowiązkowo – wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)
b)      obowiązkowo – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich wraz z suplementem; w przypadku studentów – zaświadczenie o byciu w roku akademickim 2019/2020 studentem na studiach magisterskich;
c)      obowiązkowo – pismo przewodnie zwierające informację o motywacji kandydata do podjęcia studiów „Rozwój publiczności”, zawierające również najważniejsze informacje o doświadczeniu zawodowym/ edukacyjnym kandydata (do 1500 znaków);
d)      opcjonalnie – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – pisemną zgodę dyrektora/ prezesa organizacji zatrudniającej kandydata na udział kandydata w studiach podyplomowych „Rozwój publiczności” prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
e)      obowiązkowo – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – opis możliwych obszarów zastosowania wiedzy z zakresu pracy z publicznością (konkretnych problemów, wyzwań lub/i zadań) w macierzystej instytucji kandydata (do 1000 znaków).

Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej (osobiście lub drogą pocztową – decyduje termin stempla pocztowego) do sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa UAM, ul. Szamarzewskiego 89A, 60 - 568 Poznań z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności”.

Warunki rekturacji

Kwota czesnego za całość studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2019-2020 to 4000 PLN. Płatne w jednej racie do 15.11.2019 r. lub w dwóch ratach semestralnych po 2000 PLN w terminach do 15.11.2019 r. (pierwsza rata) oraz do 15.03.2020 r. (druga rata).
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje komisja rekrutacyjna. W pierwszym etapie poddaje ona ocenie formalnej i merytorycznej dokumenty przedłożone przez wszystkich kandydatów, z których wybiera osoby przechodzące do drugiego etapu rekrutacji – rozmów rekrutacyjnych.