ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI

Studia podyplomowe

Informacje

„Rozwój publiczności”, pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie audience development, organizowane wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, są wynikiem współpracy 10 partnerów z 6 krajów Europy (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT. W projekcie zaangażowane są instytucje akademickie i eksperckie z Poznania (Instytut Kulturoznawstwa, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, Wydział Nauk Społecznych), Bilbao, Madrytu, Turynu, Rzymu, Kopenhagi i Londynu oraz samorządy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jak również partner wspierający Urząd Miasta Poznania).
Dowiedz się więcej...

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” realizowanych w polskiej części projektu są dwie grupy, rekrutowane w dwóch osobnych trybach: a) pracownicy instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Warszawy i Poznania b) studenci, którzy posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich i są aktywnymi studentami I lub II roku SUM; Studia skierowane są do osób planujących rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością.

Cel studiów

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Organizacja studiów

Roczny program studiów podyplomowych (październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.) prowadzony będzie w trybie zjazdów weekendowych w dwóch grupach pracujących osobno w Poznaniu i Warszawie. Program złożony jest z różnorodnych - teoretycznych i praktycznych - modułów szkoleniowych (48 ECTS). Udział studentów w studiach w roku akademickim 2018/2019 jest nieodpłatny – dotyczy to uczestników studiów zrekrutowanych w obydwu trybach. Koszty ewentualnego dojazdu lub noclegu w terminach realizacji zajęć pokrywane są przez studentów samodzielnie. Osoby przyjęte na studia podyplomowe „Rozwój publiczności”, zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej .

REKRUTACJA

Czas nadsyłania dokumentów: 

15.07.2018 - pracownicy instytucji

25.09.2018 - studenci studiów magisterskich

Terminy

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi
do drugiego etapu:
07.09.2018 r. (dla praktyków z Warszawy)
10.09.2018 r. (dla praktyków z Poznania)
KONTAKT: connect@amu.edu.pl
Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch trybach:

1.      Tryb pierwszy przeznaczony jest dla kandydatów będących pracownikami instytucji kultury zlokalizowanych w Warszawie i Poznaniu. Maksymalna liczba przyjętych w tym trybie studentów to 12 osób (6 z Warszawy i 6 z Poznania). Taki tryb rekrutacji związany jest z istotnym celem studiów jakim jest realizacja działań w zakresie rozwoju publiczności dedykowanych instytucjom kultury i społecznościom lokalnym na terenie Poznania i Warszawy – lokalizacji polskich partnerów konsorcjum. W przypadku praktyków ważnym warunkiem udziału w programie studiów jest afiliacja organizacyjna, promesa dyrektora instytucji zatrudniającej kandydata. Dokument ten powinien zawierać zgodę pracodawcy na podjęcie studiów przez kandydata.

Kandydaci rekrutujący się w tym trybie powinni w terminie do 15 lipca 2018 roku dostarczyć:

a)      wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)

b)      kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich wraz z suplementem;

c)      pisemną zgodę dyrektora instytucji kultury zatrudniającej kandydata na udział kandydata w studiach podyplomowych „Rozwój publiczności” prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

d)      pismo przewodnie zwierające informację o motywacji kandydata do podjęcia studiów „Rozwój publiczności”, zawierające również najważniejsze informacje o doświadczeniu zawodowym kandydata (do 1500 znaków);

e)      opis możliwych obszarów zastosowania wiedzy z zakresu pracy z publicznością (konkretnych problemów, wyzwań lub/i zadań) w macierzystej instytucji kandydata (do 1000 znaków).

Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej (osobiście lub drogą pocztową – decyduje termin stempla pocztowego) do Biura Podawczego Wydziału Nauk Społecznych UAM mieszczącym się w Dziekanacie WNS, ul. Szamarzewskiego 89c, 60 - 568 Poznań z dopiskiem Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności.

 

2.      Tryb drugi przeznaczony jest dla kandydatów będących studentami studiów magisterskich w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub artystycznych, którzy nie są pracownikami instytucji kultury. Łączna liczba studentów przyjętych w tym trybie to 12 osób, w ramach których 6 uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych w Poznaniu, a dalsze 6 w zajęciach prowadzonych w Warszawie.

Kandydaci rekrutujący się w tym trybie powinni w terminie do 25 września 2018 roku dostarczyć:

a)      wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)

b)      kopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem;

c)      zaświadczenie o byciu w roku akademickim 2018/2019 studentem na studiach magisterskich;

d)      pismo przewodnie zwierające informację o motywacji kandydata do podjęcia studiów „Rozwój publiczności”, zawierające również najważniejsze informacje o ew. dotychczasowym doświadczeniu kandydata w zakresie działalności kulturalnej, realizowanych studiach, kursach i szkoleniach (1500 znaków).

Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej (osobiście lub drogą pocztową – decyduje termin stempla pocztowego) do Biura Podawczego Wydziału Nauk Społecznych UAM mieszczącym się w Dziekanacie WNS: ul. Szamarzewskiego 89c, 60 - 568 Poznań, z dopiskiem Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje komisja rekrutacyjna. W pierwszym etapie poddaje ona ocenie formalnej i merytorycznej dokumenty przedłożone przez wszystkich kandydatów, z których wybiera osoby przechodzące do drugiego etapu rekrutacji – rozmów rekrutacyjnych.
Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej
Erasmus+ (Knowledge Alliances)

CONNECT 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA