ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI

Studia podyplomowe

Informacje

„Rozwój publiczności”, pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie audience development, organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urząd Miasta Poznania, są wynikiem współpracy 10 partnerów z 6 krajów Europy (Belgii, Danii, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch) w ramach międzynarodowego projektu CONNECT.

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” realizowanych w polskiej części projektu są dwie grupy: pracownicy organizacji kulturalnych, co najmniej z dyplomem licencjata oraz studenci, którzy posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich i są aktywnymi studentami I lub II roku SUM; Studia skierowane są do osób planujących rozwój swojej ścieżki zawodowej w obszarze kultury, z nastawieniem na pogłębianie swoich kompetencji w obszarze pracy z publicznością.

Cel studiów

Celem programu studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów przygotowanych teoretycznie, metodycznie oraz praktycznie do pracy w organizacji kulturalnej w oparciu o koncepcję rozwoju publiczności. Studia zapewniają wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące kompetencje obecnych i przyszłych pracowników organizacji kulturalnych różnego typu, w zakresie pracy z publicznością, oferując zasoby i kontekst wymiany wiedzy, a także tworzenia sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym, co jest możliwe dzięki europejskiemu partnerstwu powołanemu w ramach realizacji projektu CONNECT.

Organizacja studiów

Roczny program studiów podyplomowych (październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.) prowadzony będzie w trybie zjazdów weekendowych w dwóch grupach pracujących osobno w Poznaniu i Warszawie. Program złożony jest z różnorodnych - teoretycznych i praktycznych - modułów szkoleniowych (48 ECTS). Udział w studiach w roku akademickim 2019/2020 jest odpłatny. Wysokość opłaty dopasowana jest do standardów ofert dla publicznego sektora kultury. Cena studiów ogłoszona będzie w terminie do 1 maja br. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres: connect@amu.edu.pl Koszty ewentualnego dojazdu lub noclegu w terminach realizacji zajęć pokrywane są przez studentów samodzielnie. Osoby przyjęte na studia podyplomowe „Rozwój publiczności”, zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie oraz do przygotowania pracy dyplomowej .

REKRUTACJA

Termin składania dokumentów - pierwszy etap rekrutacji:

15.07.2019

Terminy

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi
do drugiego etapu:
10.09.2019 r. - Warszawa
12.09.2019 r. - Poznań
KONTAKT: connect@amu.edu.pl
Kandydaci powinni w terminie do 15 lipca 2019 r. dostarczyć:
a)      obowiązkowo – wniosek o przyjęcie na studia (POBIERZ)
b)      obowiązkowo – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich wraz z suplementem; w przypadku studentów – zaświadczenie o byciu w roku akademickim 2019/2020 studentem na studiach magisterskich;
c)      obowiązkowo – pismo przewodnie zwierające informację o motywacji kandydata do podjęcia studiów „Rozwój publiczności”, zawierające również najważniejsze informacje o doświadczeniu zawodowym/ edukacyjnym kandydata (do 1500 znaków);
d)      opcjonalnie – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – pisemną zgodę dyrektora/ prezesa organizacji zatrudniającej kandydata na udział kandydata w studiach podyplomowych „Rozwój publiczności” prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
e)      obowiązkowo – w przypadku pracowników organizacji kulturalnych – opis możliwych obszarów zastosowania wiedzy z zakresu pracy z publicznością (konkretnych problemów, wyzwań lub/i zadań) w macierzystej instytucji kandydata (do 1000 znaków).

Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej (osobiście lub drogą pocztową – decyduje termin stempla pocztowego) do sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa UAM, ul. Szamarzewskiego 89A, 60 - 568 Poznań z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Rozwój Publiczności”.
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje komisja rekrutacyjna. W pierwszym etapie poddaje ona ocenie formalnej i merytorycznej dokumenty przedłożone przez wszystkich kandydatów, z których wybiera osoby przechodzące do drugiego etapu rekrutacji – rozmów rekrutacyjnych.
Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej
Erasmus+ (Knowledge Alliances)

CONNECT 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA