Jakość uczenia się

Priorytetowym celem strategicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Dlatego Uniwersytet przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości przenikającej instytucję szkolnictwa wyższego jako całość.

W myśl ustaleń międzynarodowych (których serię zainicjowało podpisanie Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku) i przepisów krajowych (m.in. wspomniana nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), każda rodzima uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i w tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakościOd roku akademickiego 2012/13 nie można prowadzić kształcenia na określonym kierunku studiów, jeśli nie został na nim wdrożony wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia mają prowadzić do wzmożenia kultury jakości, a zewnętrzne procedury sprawdzania – nad którymi pieczę sprawuje Polska Komisja Akredytacyjna – dostarczają społeczeństwu informacji o randze jednostki prowadzącej kształcenie.

Hospitacja zajęć

 • EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KULTUROZNAWSTWO (I STOPIEŃ)

  poziom kształcenia: Studia I stopnia
  profil kształcenia: Profil ogólnoakademicki
  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat

   

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem

  Kierunek kulturoznawstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na uwzględnieniu w programie studiów głównych tradycji, szkół i kierunków w humanistyce, skoncentrowanych na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą. Program obejmuje także historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia, teatr i performans), komunikacji międzykulturowej, komunikacji medialnej, kultury gospodarczej i kultur miejskich. Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kultury.

  2. Efekty kształcenia

   

  Objaśnienie oznaczeń:

  K1 (przed podkreślnikiem)            – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia

  W – kategoria wiedzy

  U – kategoria umiejętności

  K (po podkreślniku)                        – kategoria kompetencji społecznych

  01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

  SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów Kulturoznawstwo.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów kulturoznawstwo absolwent:

  Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk humanistycznych
  WIEDZA
  K1_W01 zna podstawowe, historyczne i współczesne, koncepcje kultury oraz podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W06, H1A_W09
  K1_W02 zna podstawową terminologię oraz koncepcje, opisujące praktyki, relacje i procesy zachodzące w kulturze, a także koncepcje człowieka jako uczestnika i twórcy kultury H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W09

   

  K1_W03 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk oraz rozumie różnice i powiązania między innymi dyscyplinami nauk humanistycznych a kulturoznawstwem H1A_W01, H1A_W04, H1A_W05, H1A_W06
  K1_W04 zna podstawowe fakty, terminy i metodologię z zakresu historii kultury H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W07
  K1_W05 zna podstawy metodologii badań kulturoznawczych H1A_W01, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W05
  K1_W06 ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym oraz o tendencjach i zmianach w praktykach kulturowych H1A_W10
  K1_W07 zna specyfikę oraz zasady pracy w instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz podstawowe aspekty współczesnej polityki kulturalnej w skali lokalnej, a także zasady animacji kulturowej różnych grup i społeczności lokalnych H1A_W08, H1A_W10
  K1_W08 ma uporządkowaną wiedzę ogólną o rozwoju  różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej z uwzględnieniem form sztuki współczesnej, towarzyszących jej społecznych dyskursów i praktyk H1A_W07
  K1_W09 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu medioznawstwa oraz zna i rozumie rolę komunikacji medialnej we współczesnej kulturze H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W06
  K1_W10 zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych konwencji teatralnych i performatywnych oraz różnych wytworów kultury według wybranych szkół badawczych, tradycji lub teorii performatywnych oraz teatrologicznych H1A_W06, H1A_W07
  K1_W11 ma podstawową wiedzę na temat partycypacji kulturowej we współczesnych i historycznych formach obyczaju, moralności, religii, tożsamości narodowej, migracji, wielokulturowości oraz zna specyficzny dla badań tych sfer aparat teoretyczno-metodologiczny H1A_W03, H1A_W07
  K1_W12 ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania biznesu, zarządzania podmiotami gospodarczymi, instytucjami kultury i innymi organizacjami oraz rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kulturowego otoczenia biznesu H1A_W08, H1A_W10
  K1_W13 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych kultur miejskich, najważniejsze, historyczne i współczesne koncepcje teoretyczne, stanowiące podstawę do badań nad miastem, a także rozumie podstawowe zasady funkcjonowania lokalnej polityki kulturalnej w miastach H1A_W03, H1A_W04, H1A_W06
  UMIEJĘTNOŚCI
  K1_U01 posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych H1A_U02, H1A_U04
  K1_U02 dokonuje rozpoznania, obserwacji, interpretacji i krytycznej oceny wytworów kultury, przypisując je do właściwej tradycji H1A_U03, H1A_U04, H1A_U05
  K1_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie podstawowych zagadnień w zakresie badań kulturoznawczych H1A_U02, H1A_U03, H1A_U04
  K1_U04 aktywnie uczestniczy w pracach zespołów profesjonalnych w obszarze działalności kulturalnej pod względem merytorycznym i organizacyjnym H1A_U06, H1A_U07, H1A_U09
  K1_U05 gromadzi, analizuje i interpretuje informacje niezbędne do pracy w zespołach profesjonalnych w instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz w realizacji projektów kulturalnych, w tym animacyjnych i kuratorskich H1A_U01, H1A_U06, H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09
  K1_U06 pisze i redaguje teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne w języku polskim i obcym, dotyczące działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej z wykorzystaniem rożnych źródeł informacji oraz ujęć teoretycznych H1A_U01, H1A_U03, H1A_U04, H1A_U06, H1A_U08, H1A_U10
  K1_U07 posługuje się narzędziami technicznymi niezbędnymi do pracy animacyjnej i kuratorskiej oraz pracy w zespołach profesjonalnych, instytucjach i organizacjach kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii audiowizualnych i multimediów H1A_U01, H1A_U06, H1A_U07
  K1_U08 wykorzystując zdobytą wiedzę, interpretuje utwory artystyczne oraz wyjaśnia właściwe kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06, H1A_U08, H1A_U09, H1A_U10
  K1_U09 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie typowych zadań i problemów pojawiających się w obrębie badań nad współczesnymi praktykami kulturowymi zapośredniczonymi medialnie H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03, H1A_U04
  K1_U10 rozpoznaje rozmaite odmiany konwencji teatralnych i performatywnych oraz ich wytwory, przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem najnowszych metod badawczych właściwych dla performatyki i teatrologii, w celu określenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym H1A_U03, H1A_U04, H1A_U05
  K1_U11 posługuje się koncepcjami życia społeczno-kulturowego obejmującymi problematykę uczestnictwa w kulturze, obyczaju, moralności, religii, tożsamości narodowej, migracji oraz wielokulturowości H1A_U04, H1A_U05
  K1_U12 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z zakresu etycznych i kulturowych aspektów działalności gospodarczej H1A_U01, H1A_U04, H1A_U06
  K1_U13 posługuje się podstawowymi podejściami teoretycznymi w badaniach nad kulturami miejskimi i potrafi je zastosować w różnych sytuacjach profesjonalnych, związanych z organizacją i animacją życia kulturalnego w miastach oraz lokalną polityką miejską H1A_U02, H1A_U03, H1A_U04, H1A_U09
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  K1_K01 zdaje sobie sprawę z roli wiedzy kulturoznawczej we wspieraniu rozwoju współczesnego człowieka oraz kultur lokalnych i współczesnych społeczeństw, ma także świadomość swej odpowiedzialności za zachowanie ich dziedzictwa kulturowego H1A_K04, H1A_K05
  K1_K02 wykazuje się wyobraźnią, wrażliwością społeczną i krytycyzmem w ocenie procesów i zjawisk kulturowych H1A_K05, H1A_K06
  K1_K03 jest świadomy swej roli w społeczeństwie jako pośrednika w wyjaśnianiu istotnych zjawisk w kulturze (konflikty społeczne, etniczne i religijne, przemiany obyczajowe, nowe praktyki kulturowe i nowe formy uczestnictwa w kulturze) H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04
  K1_K04 jest krytyczny wobec wiedzy, którą przyswaja, panujących autorytetów, ideologii i mód H1A_K01, H1A_K04
  K1_K05 współtworzy relacje i współpracuje z różnymi grupami, wnosząc do ich działań indywidualny i twórczy wkład H1A_K02, H1A_K03
  K1_K06 ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04
  K1_K07 rozumie potrzebę prezentacji i upowszechniania, również za pomocą współczesnych mediów, efektów twórczej pracy własnej oraz osób, zespołów profesjonalnych i grup, z którym współpracuje H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04, H1A_K06
  K1_K08 ocenia własne kompetencje oraz wiedzę, dostrzega i rozumie konieczność własnego rozwoju i kształcenia (np. potrzebę uczenia się przez całe życie) H1A_K01, H1A_K04
  K1_K09 świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, rozumiejąc wagę poszczególnych jego elementów, organizacyjnych i merytorycznych, oraz rozumiejąc zarówno konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla istniejącego ładu artystycznego, jak i potrzebę utrzymywania elementów tradycji artystycznej H1A_K02, H1A_K03, H1A_K05, H1A_K06
  K1_K10 świadomie i aktywnie uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego w ich przejawach medialnych, ma również świadomość znaczenia problematyki etycznej związanej ze współczesną komunikacją medialną H1A_K02, H1A_K03, H1A_K06
  K1_K11 prawidłowo identyfikuje i ocenia zjawiska społeczno-kulturowe, w których uczestniczy, poprzez uświadomienie sobie specyfiki i wagi kulturowych regulacji różnych sfer życia codziennego i form obyczajowości H1A_K05, H1A_K06
  K1_K12 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy etyczne i filozoficzne związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innymi organizacjami H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04
  K1_K13 porozumiewa się i współdziała ze społecznościami miejskimi w procesie diagnozowania i rozwiązywania artykułowanych przez nie problemów oraz negocjowania konfliktów H1A_K02, H1A_K03, H1A_K04
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KULTUROZNAWSTWO (II STOPIEŃ)

  poziom kształcenia Studia II stopnia
  profil kształcenia Profil ogólnoakademicki
  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Magister

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem

  Kierunek kulturoznawstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Specyfika kierunku na studiach II stopnia polega na tym, iż program uwzględnia najważniejsze dziedziny i kierunki w naukach humanistycznych, ujmowane w perspektywie interdyscyplinarnej (metodologicznej i przedmiotowej), i aplikowane do badań nad kulturą, m.in. w takich obszarach problemowych, jak kultura artystyczna, kultura popularna, kultury alternatywne, kultura gospodarcza, kultura miejska, komunikacja międzykulturowa i komunikacja medialna oraz uczestnictwo w kulturze. Program obejmuje także zagadnienia praktyczne związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kultury.

  2. Efekty kształcenia

   

  Objaśnienie oznaczeń:

  K2 (przed podkreślnikiem)            – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia

  W – kategoria wiedzy

  U – kategoria umiejętności

  K (po podkreślniku)                        – kategoria kompetencji społecznych

  01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

  Symbol

   

  Efekty kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo

  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów kulturoznawstwoabsolwent:

  Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze

  nauk humanistycznych

  WIEDZA

   

  K2_W01 ma zintegrowaną wiedzę szczegółową w zakresie teoretycznych koncepcji kultury, którą stosuje w perspektywie interdyscyplinarnej H2A_W01, H2A_W03 H2A_W05, H2A_W06
  K2_W02 ma poszerzoną wiedzę na temat terminologii oraz koncepcji, dotyczących relacji i procesów zachodzących w kulturze, którą potrafi zastosować do opisu praktyk kulturowych H2A_W01, H2A_W02, H2A_W03, H2A_W05, H2A_W06
  K2_W03 ma wiedzę na temat rozwoju kulturoznawstwa jako dziedziny wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz o nowych kierunkach i koncepcjach teoretycznych, którą samodzielnie aktualizuje H2A_W01, H2A_W03, H2A_W05, H2A_W06
  K2_W04 ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki metodologicznej oraz aktualnych kierunków w badaniach historyczno-kulturowych H2A_W01, H2A_W03, H2A_W04, H2A_W06
  K2_W05 ma zaktualizowaną wiedzę na temat orientacji metodologicznych we współczesnej humanistyce, których osiągnięcia potrafi aplikować do badań nad kulturą H2A_W03, H2A_W05, H2A_W06, H2A_W07
  K2_W06 ma poszerzoną wiedzę na temat zmian zachodzących we współczesnym życiu kulturalnym oraz narzędzia terminologiczne i koncepcyjne, niezbędne do rozpoznawania, analizowania i interpretowania nowych praktyk kulturowych H2A_W02, H2A_W07, H2A_W09

   

  K2_W07 zna wyspecjalizowane metody pracy kulturalnej w instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz metody animacji i aktywizacji kulturowej w skali lokalnej i międzynarodowej H2A_W08, H2A_W10

   

   

  K2_W08 ma pogłębioną i specjalistyczną wiedzę o rozwoju  różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej ze szczególnym naciskiem na formy sztuki współczesnej oraz o towarzyszących jej społecznych dyskursach, praktykach i dziedzinach nauki, wyspecjalizowanych w badaniu kultury artystycznej, w tym wiedzę o historycznych i współczesnych koncepcjach estetycznych H2A_W02, H2A_W03, H2A_W04, H2A_W06

   

   

  K2_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu wiedzy o mediach, którą potrafi twórczo wykorzystywać i samodzielnie aktualizować H2A_W02, H2A_W03, H2A_W04, H2A_W06

   

  K2_W10 zna i stosuje metody analizy konwencji teatralnych i performatywnych, ujęte w perspektywie interdyscyplinarnej oraz aktualizuje swoją wiedzę o nowe nurty i orientacje badawcze w zakresie badań nad teatrem i performansem H2A_W03, H2A_W04, H2A_W05, H2A_W06

   

  K2_W11 rozumie funkcjonowanie poszczególnych, usytuowanych w konkretnym czasie i miejscu, sposobów uczestnictwa w wielu dziedzinach kultury i życia społecznego, pozwalających na kształtowanie wiedzy i zachowań w swoim bliższym i dalszym otoczeniu społeczno-kulturowym H2A_W07, H2A_W09, H2A_W10

   

  K2_W12 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o historycznych i współczesnych koncepcjach dotyczących etycznych i kulturowych aspektów gospodarowania, funkcjonowania biznesu oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi, instytucjami kultury i innymi organizacjami H2A_W03, H2A_W04, H2A_W08, H2A_W10

   

  K2_W13 ma poszerzoną wiedzę z zakresu kulturowych studiów miejskich, obejmującą w perspektywie interdyscyplinarnej (historycznej, społecznej, kulturowej, urbanistycznej) koncepcje miasta i miejskości, zna i rozumie metody analizy i interpretacji praktyk i wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub kierunków w badaniach nad miastami oraz specjalistyczne opracowania naukowe, dokumenty, wyniki badań opisujące zmiany i procesy kulturowe zachodzące we współczesnych miastach H2A_W02, H2A_W03, H2A_W04, H2A_W05, H2A_W06, H2A_W07

   

   

  UMIEJĘTNOŚCI

   

  K2_U01 integruje, krytycznie interpretuje i twórczo wykorzystuje ujęcia teoretyczne i podejścia badawcze właściwe dla kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych H2A_U02, H2A_U04

   

   

  K2_U02 określa znaczenia, oddziaływanie społeczne i miejsce wytworów kultury w procesie historyczno-kulturowym, posługując się odpowiednimi metodami analizy i interpretacji H2A_U02, H2A_U05, H2A_U07

   

  K2_U03 posiada poszerzone umiejętności badawcze, pozwalające na samodzielne przeprowadzenie badań nad sformułowanym przez siebie problemem na etapach: doboru metod i narzędzi badawczych oraz opracowania i prezentacji wyników H2A_U01, H2A_U02, H2A_U04, H2A_U06

  H2A_U10

   

   

  K2_U04 inicjuje, organizuje i koordynuje pracę zespołów profesjonalnych w obszarze działalności kulturalnej oraz proponuje autorskie, twórcze inicjatywy kulturalne H2A_U01, H2A_U03, H2A_U08

   

  K2_U05 wykorzystuje informacje na temat pracy współczesnych organizacji i instytucji kulturalnych w Polsce i na świecie oraz nawiązuje z nimi współpracę, pozwalającą na proponowanie nowych inicjatyw i projektów kulturalnych H2A_U01, H2A_U03, H2A_U06, H2A_U08

   

   

  K2_U06 pisze i redaguje wyspecjalizowane teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne w języku polskim i obcym, wykorzystując aktualny stan wiedzy oraz korzystając w nowoczesnych źródeł i zasobów informacji H2A_U01, H2A_U03, H2A_U05, H2A_U06, H2A_U09, H2A_U11
  K2_U07 twórczo wykorzystuje nowe technologie audiowizualne i multimedia w innowacyjnych projektach kulturalnych H2A_U01, H2A_U03, H2A_U07, H2A_U08
  K2_U08 wykorzystując zdobytą wiedzę, zwłaszcza z zakresu estetyki, dokonuje samodzielnej i specjalistycznej interpretacji współczesnych wytworów artystycznych oraz wyjaśnia właściwe współczesnej kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym H2A_U01, H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05, H2A_U06, H2A_U07, H2A_U10, H2A_U11

   

   

  K2_U09 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych problemów z zakresu wiedzy o mediach H2A_U01, H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05, H2A_U06, H2A_U07, H2A_U10

   

  K2_U10 stosuje wiedzę z zakresu teatrologii i performatyki w jej powiązaniu z innymi nurtami we współczesnej humanistyce do autorskiej analizy, interpretacji oraz krytyki współczesnych praktyk performatywnych H2A_U01, H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05, H2A_U07

   

   

  K2_U11 aktywnie współtworzy wiedzę i praktyki z zakresu współczesnych form uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem życia obyczajowego, postaw moralnych, tożsamości narodowych i wielokulturowych oraz kultur pogranicza, wykazując się zrozumieniem specyfiki kultury rodzimej i obcej H2A_U02, H2A_U03, H2A_U05

   

   

   

  K2_U12 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, ocenić, wyselekcjonować i użytkować informację z zakresu etycznych i kulturowych aspektów działalności gospodarczej, posługując się tradycyjnymi i nowoczesnymi źródłami wiedzy H2A_U01, H2A_U02, H2A_U03

   

   

  K2_U13 posługuje się i twórczo integruje koncepcje teoretyczne i podejścia badawcze w ramach kulturowych studiów miejskich, poddając analizie praktyki i strategie miejskie dotyczące obszaru kultury (rewitalizacyjne, artystyczne, polityczne, promocyjne itp.), a także współtworząc i uczestnicząc w realizacji strategii miejskich w obszarze kultury H2A_U01, H2A_U02, H2A_U03, H2A_U05, H2A_U07, H2A_U10

   

   

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

   

  K2_K01 zdaje sobie sprawę z potrzeby pogłębiania kompetencji kulturowych współczesnego człowieka w warunkach komunikacji międzykulturowej, spotkania różnych tradycji i sposobów życia H2A_K01, H2A_K05, H2A_K06

   

  K2_K02 wykazuje się aktywnością i inicjatywą w rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmian w kulturze najnowszej H2A_K02, H2A_K03
  K2_K03 aktywnie i krytycznie uczestniczy w negocjowaniu konfliktów kulturowych: społecznych, etnicznych, religijnych i in. H2A_K02, H2A_K03, H2A_K05
  K2_K04 dostrzega sprzeczności, proponuje rozwiązania i formułuje opinie na temat upowszechniających się poglądów, koncepcji, stanowisk i polityk kulturalnych H2A_K04, H2A_K06

   

  K2_K05 koordynuje pracę rożnych grup i świadomie przyjmuje rolę inicjatora ich działań oraz odpowiedzialność, która z niej wynika H2A_K02, H2A_K03, H2A_K04
  K2_K06 potrafi dokonywać adekwatnej oceny postępowania swojego i swoich współpracowników pod względem etycznym w nietypowych sytuacjach profesjonalnych H2A_K02, H2A_K03, H2A_K04
  K2_K07 aktywnie przyczynia się do rozwoju nowych form komunikacji kulturowej (w tym medialnej), niezbędnych do realizacji twórczych projektów kulturalnych H2A_K01, H2A_K02, H2A_K03, H2A_K06

   

  K2_K08 rozumie potrzebę aktywnego rozwijania własnych kompetencji profesjonalnych i korzystania z różnych form podnoszenia kwalifikacji w formalnym i pozaformalnym systemie kształcenia oraz w życiu zawodowym H2A_K01, H2A_K06

   

  K2_K09 świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, przyczyniając się do utrzymywania elementów tradycji artystycznej oraz proponując rozwiązania alternatywne dla istniejącego ładu artystycznego, jest także przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach związanych ze sztuką H2A_K02, H2A_K03, H2A_K05, H2A_K06

   

   

  K2_K10 aktywnie uczestniczy w debacie publicznej, dotyczącej znaczenia i wpływu przekazów i praktyk medialnych na współczesne życie społeczne i kulturę, formułując własne, krytyczne stanowiska i opinie H2A_K02, H2A_K03, H2A_K06
  K2_K11 trafnie interpretuje sensy symboliczne ludzkiej myśli i działań w swojej i obcej grupie społecznej, pogłębia swoje uczestnictwo w kulturze oraz rozwija umiejętności komunikacji kulturowej i międzykulturowej H2A_K02, H2A_K03, H2A_K05, H2A_K06
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z zakresu etyki gospodarczej, rozumiejąc potrzebę uwzględniania różnić kulturowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i innymi organizacjami H2A_K02, H2A_K04

   

  K2_K13 dostrzega, rozpoznaje i poddaje analizie problemy i konflikty obecne w przestrzeni miasta, stawia diagnozy i formułuje rekomendacje rozwiązań tych problemów w ramach aktywnej współpracy ze społecznościami miejskimi oraz inicjowania i kierowania przebiegiem działań i projektów kulturalnych w miastach H2A_K02, H2A_K03

   

   

   

   

 • MODUŁ I HISTORIA I TEORIA KULTURY
  1. Dr Arleta Chojniak – Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze
  2. Dr Teresa Jerzak-Gierszewska – Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
  3. Dr Krzysztof Moraczewski – Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną
  4. Dr Andrzej Bełkot
  5. Dr Maciej Kijko

  MODUŁ II KULTURA I MEDIA

  1. Dr Marianna Michałowska – Zakład Kultury Miasta
  2. Dr Marta Kosińska – Zakład Badań nad Kultura Filmową i Audiowizualną
  3. Dr Magdalena Kamińska

  MODUŁ III KULTURA I SFERA PUBLICZNA

  1. Dr Marcin Poprawski – Zakład Etyki Gospodarczej
  2. Dr Agnieszka Kaczmarek – Zakład Semiotyki Kultury
  3. Dr Magdalena Grenda – Zakład Performatyki
  4. Mgr Dorota Dolata – przedstawiciel doktorantów

  „BIURO JAKOŚCI”

  1. Dr Agata Skórzyńska – Z-ca Dyrektora IK ds. Kształcenia
  2. Dr R. Koschany – Z-ca Dyrektora IK ds. Studenckich
  3. P. Natalia Sokołowska – przedstawiciel Rady Samorządu Studentów
Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content